30 sierpnia 2016, wtorek, 14:28

…. ale dudki!!!

 

Dudek . Foto Andrzej Burzyński

Cały ubie­gły ty­dzień był w Chacie w le­sie pod ha­słem prze­sym­pa­tycz­ny­ch pta­ków z czu­bem – dud­ków.

To słyn­ny du­dek zwy­czaj­ny (Upupa epops) w obiek­ty­wie jed­ne­go z na­szy­ch go­ści – Andrzeja Burzyńskiego. To nie był je­den osob­nik. Na na­szej łą­ce łą­ce po­ja­wia­ło się cza­sa­mi na­wet sześć, sie­dem dud­ków – ca­ła ro­dzi­na. To je­st na­praw­dę nie­spo­ty­ka­ny wi­dok. Pojawiają się na­dal na na­szym że­ro­wi­sku, choć tra­wa su­cha jak pie­prz.

PS. Dzięki Panie Andrzeju za fo­to;)

Dudek 8. Foto Andrzej Burzyński kąszyce_1 kąszyce_2 kąszyce_3 kąszyce_4 kąszyce_6 kąszyce_7 kąszyce_10 kąszyce_5

Te dud­ki po­ja­wi­ły się u nas chy­ba nie­przy­pad­ko­wo. Otóż kil­ka­na­ście lat te­mu są­siad z na­szej osa­dy opo­wia­dał mi o dud­ku, któ­ry gniaz­do­wał na do­rod­nym klo­nie, tuż za pło­tem na­szej po­se­sji. Gniazdo swo­je zbu­do­wał w roz­kra­czy­na­ch du­ży­ch ko­na­rów. Pewnego la­ta na­de­szła wiel­ka wi­chu­ra. Jeden z ko­na­rów się odła­mał i uwię­ził dud­ka po­mię­dzy ty­mi roz­kra­czy­na­mi ko­na­rów. Na wie­le lat dud­ki opó­ści­ły osa­dę.

Nad stawkiem - 2 (2)Znając tę do­ść smut­ną hi­sto­rię ro­dzi­ny dud­ków, po­sta­no­wi­łem w ja­kiś spo­sób upa­mięt­nić te­go stra­co­ne­go dud­ka, a za­ra­zem za­pro­sić je po­now­nie do na­szej le­śnej osa­dy. Budując drew­nia­ny ogro­do­wy pa­wi­lon do bie­sia­do­wa­nia, wła­śnie dud­ko­wi go po­świę­ci­łem, mon­tu­jąc na wierz­choł­ku da­chu wia­trow­skaz z fi­gu­rą barw­ne­go dud­ka.

Co ja­kiś czas po­ja­wiał się przy Chacie w le­sie du­dek, ale na krót­ko. Raz na­wet za­wi­tał na pa­ra­pet na­sze­go okna i szyb­ko od­le­ciał. Ale te­raz od kil­ku ty­go­dni ma­my ca­łą – chy­ba sied­miop­ta­sią (są­dząc po de­li­kat­nym ubar­wie­niu mło­dy­ch) ro­dzin­kę: pięć mło­dy­ch i pa­ra ro­dzi­ców.

PS. Mam jesz­cze obie­ca­ne in­ne uję­cia dud­ków od ko­lej­ne­go na­sze­go go­ścia – Pani Oli, któ­ra ostat­nio  u nas po­miesz­ku­je, in­te­re­su­je się pta­ka­mi, ro­bi świet­ne zdję­cia i pe­ne­tru­je na­szą sto­braw­ską bio­róż­no­rod­no­ść.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>