16 września 2016, piątek, 10:36

Suśnia – co to takiego?

wedzenie-gruszek-2-2015Powszechna w ca­łej Galicji „su­śnia” by­ła sa­mo­dziel­nym ro­dza­jem wę­dzar­ni, któ­ra słu­ży­ła do su­sze­nia śli­wek, nie­kie­dy ja­błek czy gru­szek. Zatem jej do­ść nie­ty­po­wa na­zwa  za­pew­ne po­cho­dzi wła­śnie od pro­ce­su su­sze­nia. Niestety nie za­cho­wa­ła się już przy mo­im ro­dzin­nym do­mu su­śnia – je­dy­nie wspo­mnie­nia o wie­czor­ny­ch, je­sien­ny­ch pod­glą­da­nia­ch z przed­sion­ka na ża­rzą­ce się pnia­ki drzew owo­co­wy­ch w pa­le­ni­sku i snu­ją­cy się po ogro­dzie dym.wedzarnia-od-tylu-2-625x469

Suśnia znaj­do­wa­ła się w sa­dzie bli­sko do­mu i two­rzy­ła cha­rak­te­ry­stycz­ną zie­mian­kę przy­kry­tą spa­dzi­stym da­chem. Na wej­ściu znaj­do­wał się przed­sio­nek i da­lej ko­mo­ra pie­ca z ka­mien­nym oka­pem, a nad nią zaś prze­strzeń wy­ło­żo­na cien­ki­mi lesz­czy­no­wy­mi kij­ka­mi zwa­ny­mi la­ska­mi. To na tej płasz­czyź­nie nad pie­cem su­śni ukła­da­ło się war­stwę świe­ży­ch śli­wek (po­kro­jo­ny­ch w ćwiart­ki ja­błek lub gru­szek) i pod­da­wa­ło pro­ce­so­wi su­sze­nia (wę­dze­nia) w go­rą­cym dy­mie. Co kil­ka go­dzin do­glą­da­ło się pro­ce­su su­sze­nia, wy­bie­ra­jąc te owo­ce, któ­ry­ch pro­ces su­sze­nia do­bie­gl koń­ca i do­sy­py­wa­ło się świe­ży­ch.

sliwki-suszone-180x180To, że śliw­ki su­szo­ne prze­wyż­sza­ją świe­że nie każ­dy wie. To pię­cio­krot­nie bo­gat­sze źró­dło wi­ta­mi­ny A i sied­mio­krot­nie wię­cej za­wie­ra­ją błon­ni­ka. Należy pa­mię­tać, że są trzy ra­zy bar­dziej ka­lo­rycz­ne. Ponadto po­sia­da­ją du­żą za­war­to­ść że­la­za, fos­fo­ru, po­ta­su i wap­nia.

Posiadają wła­ści­wo­ści prze­czysz­cza­ją­ce, re­gu­lu­ją pra­cę je­lit i są sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem. O tej tra­dy­cyj­nej me­to­dzie su­sze­nia – wę­dze­nia już pi­sa­łem na swo­im blo­gu – po­ni­żej przy­po­mnie­nie: Suszenie śli­wek, czy­li trzy ra­zy „S”ale tym ra­zem coś spe­cjal­ne­go dla mi­ło­śni­ków tra­dy­cji. wedzenie-gruszek-gotowy-produkt-2015

PS. Zapraszamy od 1 paź­dzier­ni­ka na spe­cjal­ne warsz­ta­ty tra­dy­cyj­ne­go su­sze­nia (wę­dze­nia) owo­ców do Chaty w le­sie. Zapewniamy noc­le­gi wraz z moż­li­wo­ścią su­sze­nia przy­wie­zio­ny­ch ze so­bą owo­ców. Każdy mo­że sa­mo­dziel­nie wę­dzić (su­szyć w go­rą­cym dy­mie) swo­je owo­ce (śliw­ki, grusz­ki czy jabł­ka). Zgłoszenia wy­łącz­nie na: info@chatawlesie.pl

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>