29 września 2016, czwartek, 22:43

Z Kamieńca Podolskiego

 

widok-z-okna-hotelu-7-days

To wi­dok na Kamieniec Podolski z ho­te­lu 7 Dniv ( nie po­le­cam go – do­ść kiep­ski. Jedynie ba­sen i sau­ny mo­gą co nie­co zre­kom­pen­so­wać po­byt w nim).

Zachowany sta­ry układ urba­ni­stycz­ny mia­sta w kształ­cie grec­kiej li­te­ry ome­ga pre­zen­tu­je się cie­ka­wie. Z jed­nej stro­ny twier­dza, a z dru­giej na ska­le sta­re mia­sto i znów pod gó­rę do no­we­go mia­sta.

To tu, nie­opo­dal Kamieńca Podolskiego, zwa­ne­go klu­czem do Podola, a więc Rzeczypospolitej roz­gry­wa­ły się wiel­kie bi­twy z Turkami. Tu znaj­do­wa­ły się słyn­ne Okopy Św. Trójcy. Tu znaj­du­je się Most Turecki w Kamieńcu Podolskim – mo­st dro­go­wy na Smotryczu – ka­mien­ny, wznie­sio­ny przed 1494 lub w cza­sa­ch kró­la Zygmunta I Starego. Łączy twier­dzę w Kamieńcu Podolskim ze Starym Miastem – dziś nie­win­nie zwa­nym mo­stem zam­ko­wym.

Dość do­brze na sta­rym mie­ście pre­zen­tu­je się pol­ski ra­tu­sz – ma­gi­strat, ja­ko naj­star­szy bu­dy­nek ad­mi­ni­stra­cyj­ny – z 1760 r. Jest też nie­ty­po­wa bu­dow­la – tu­rec­ki mi­na­ret sto­ją­cy u wej­ścia do Kościoła pod we­zwa­niem świę­ty­ch Piotra i Pawła. Na mi­na­re­cie za­mon­to­wa­na 4,5 m mie­dzia­no srebr­na fi­gu­ra Matki Boskiej po­cho­dzą­ca z Gdańska z 1756 r.

Zapraszam na krót­ki spa­cer po sta­rym mie­ście i ka­mie­niec­kiej twier­dzy.

kamieniec-podolski-polski-magistrat kamieniec-podolski-kosciol-sw-piotra-i-pawla-z-minaretem-jpg-wejscie-gl kamieniec-podolski-kosciol-sw-piotra-i-pawla-z-minaretem kamieniec-podolski-kosciol-sw-mikolaja-i-klasztor-dominikanow twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-2 twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-3 twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-cerkiew twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-korytarze widok-z-okna-jpg-plus-ja twierdza-w-kamiencu-podolskim-fot-wg-jpg-symbolejpg widok-starej-cerkwii-w-kamiencu-podolskim

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>