28 września 2016, środa, 20:46

… z podróży: od Kijowa po Podole

z-okna-hotelu-ukraina-w-kijowie-detDziś ob­raz z okna  Hotelu Ukraina na ki­jow­ski Majdan – Plac Niezależnosti. Nie by­ło mnie tu po­nad dwa la­ta. Ostatnio w 2014 r. by­łem prze­jaz­dem na Nadniestrze. Potem był mroź­ny i nie­zwy­kle zde­ter­mi­no­wa­ny Majdan Niezależnosti z na­mio­ta­mi, anek­sja przez Putina Krymu i wal­ki o Donbas. Nadal tam nie ja­dę, choć po­sta­no­wi­łem od­wie­dzić (służ­bo­wo jak zwy­kle) je­dy­nie Zachodnią Ukrainę, któ­ra wy­da­je się być w mia­rę bez­piecz­na.

Spotykam co praw­da na uli­ca­ch do­ść czę­sto woj­sko­we mun­du­ry nie tyl­ko męż­czy­zn, ale tak­że ko­bie­ty i mło­dzież.  Na lot­ni­sku w Kijowie spo­koj­nie, po­dob­nie na dwor­ca­ch ko­le­jo­wy­ch, gdzie od­by­wa­łem po­dró­że z Kijowa do Winnicy (zu­peł­nie przy­zwo­ite Inter City) i bar­dzo eks­klu­zyw­ny Hotel France (go­rą­co po­le­cam: nie­zła ce­na przez Booking). Potem przy­szło mi je­chać do­ść po­śled­nim i wlo­ką­cym się nie­mi­ło­sier­nie skła­dem do Kamieńca Podolskiego. Postaram się tro­chę wy­go­spo­da­ro­wać wol­ne­go cza­su na zwie­dza­nie i opi­sać ten pięk­ny, hi­sto­rycz­ny gród, w któ­rym śla­dów pol­sko­ści bę­dę szu­kał.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>