18 kwietnia 2017, wtorek, 10:19

„Na kole na Szlajsa” czyli >Rowerem do Kęszyc<

Wracamy do tra­dy­cji or­ga­ni­za­cji im­prez ma­jo­wy­ch. Tym ra­zem ini­cja­tor­ka­mi by­ły pa­nie z Sołectwa Grabice, do któ­re­go na­le­ży le­śna osa­da Kęszyce. Tak po­wstał po­my­sł za­pro­sze­nia na ma­jów­kę –  na wspól­nie or­ga­ni­zo­wa­ny pik­nik pod ha­słem: „Na ko­le na Szlajsa” – ta­ką kie­dyś na­zwą Kęszyc się po­słu­gi­wa­no.

Zapraszamy więc chęt­ny­ch, któ­rzy z róż­ny­ch stron bę­dą się zjeż­dżać ro­we­ra­mi (ale nie tyl­ko) by brać udział w róż­ny­ch kon­ku­ren­cja­ch na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie i w  jej oko­li­ca­ch.  Będą rów­nież kon­ku­ren­cje bie­go­we – na­wią­zu­ją­ce do ogól­no­pol­skiej ak­cji „POLSKA BIEGA”, któ­ry­ch trzy edy­cje już by­ły przez nas or­ga­ni­zo­wa­ne.

Mamy na­dzie­ję, że do­trą nie tyl­ko miesz­kań­cy po­bli­ski­ch wio­sek, ale za­pra­sza­my też miesz­kań­ców Opola, dla któ­ry­ch wy­zna­czy­li­śmy ponkt star­to­wy do przy­jaz­du ro­we­rem na Pl. Wolności o go­dz. 10.30

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>