22 maja 2017, poniedziałek, 11:08

Się działo … na pikniku Majowym

 

Nasz ma­jo­wy pik­nik „Na ko­le na Szlajsa” czy­li „Rowerem do Kęszyc” cie­szył się po­wo­dze­niem. Rodziny z dzieć­mi przy­by­wa­ły z oko­licz­ny­ch miej­sco­wo­ści. Niektórzy ro­we­rzy­ści po­ko­na­li nie­złe od­le­gło­ści, że­by do­trzeć do na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie. Zwycięzca dy­stan­su zdo­był na­gro­dę za sześć­dzie­się­cio­li­ko­me­tro­wy dy­stans i za­dzi­wił wszyst­ki­ch swo­im świet­nym wie­kiem – 77 lat.

Wszystkie za­pla­no­wa­ne kon­ku­ren­cje się od­by­ły z udzia­łem po­nad set­ki osób, z cią­gle do­cho­dzą­cy­mi i ko­rzy­sta­ja­cy­mi z bo­ga­tej ofer­ty rekreacyjno-sportowej i in­te­gra­cyj­nej. Mecze siat­ków­ki ro­ze­gra­ły czte­ry dru­ży­ny (z Zagwiździa, Grabic, Radomierowic i Opola). Były bie­gi prze­ła­jo­we, rzu­ty kło­dą dla strong me­nów, rzu­ty be­re­tem dla pań, sla­lom dla dzie­ci i wie­le cie­ka­wy­ch za­jęć re­kre­acyj­ny­ch. Były też ko­ła­cze, paj­da ze smal­cem, gu­la­sz i na­wet praw­dzi­we kwa­śne mle­ko – jak u ma­my. Dla zwy­cięz­ców by­ły dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we, któ­ry­ch fun­da­to­ra­mi by­ły fir­my: Esteves-DWD Polska z Zagwiździa, Jaro-Max Jan Czyszczoń z Murowa, Zakład Usług Elektrotechnicznych „ELTEL” Gonsior Łukasz oraz Pani Ewa Fortuna – rad­na gmi­ny Murów.

Oto krót­ka fo­to­re­la­cja na­sze­go są­sia­da – Wieśka Błoniarza. Zainteresowanych po­zo­sta­ły­mi zdję­cia mi od­sy­łam na ad­res: info@chatawlesie.pl gdzie bę­dzie moż­na otrzy­mać in­dy­wi­du­al­ny do­stęp. Imprezę koń­czy­ło tra­dy­cyj­ne na­bo­żeń­stwo ma­jo­we „Chwalcie łą­ki uma­jo­ne …” (po raz pierw­szy od­pra­wia­ne w Kęszycach) pod krzy­żem na po­se­sji nr 4.

Organizatorami pik­ni­ku by­ły pa­nie z so­łec­twa Grabice i eko­tu­ry­sty­ka Chata w le­sie.

                

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>