11 lipca 2017, wtorek, 21:25

W Górach Opawskich

Tym ra­zem mam oka­zję bli­żej za­przy­jaź­nić się z sio­strza­nym Parkiem Krajobrazowym na­sze­go Stobrawskiego – z Parkiem Krajobrazowym Gór Opawskich. Choć je­go po­wierzch­nia je­st dzie­się­cio­krot­nie mniej­sza od na­sze­go Stobrawskiego, to i tak po­sia­da prze­bo­ga­te wa­lo­ry. Już sa­mo uksztal­to­wa­nie gór­skie do­da­je mu atrak­cyj­no­ści i ku­rort – Głuchołazy Zdrój.

Dla mi­ło­śni­ków wę­dró­wek do­sko­na­ła oka­zja do za­li­cze­nia po­cząt­ko­wej tra­sy opol­skie­go Szlaku św. Jakuba, któ­ry bie­rze swój po­czą­tek na jed­nej ze sta­cji Drogi Krzyżowej przy Studni Jakubowej na Górze Parkowej (Chrobrego). Z ko­lei mi­ło­śni­cy przy­ro­dy mo­gą po­dzi­wiać bo­gac­two fau­ny i flo­ry, w tym Rezerwat Bukowy z pra­wie dwu­stu­let­ni­mi oka­za­mi. Sąsiadujące po cze­skiej stro­nie Zlate Hory już w sa­mej na­zwie za­cie­ka­wia­ją mi­ło­śni­ków te­go zło­te­go krusz­cu, któ­re­go w daw­ny­ch wie­ka­ch w ty­ch wła­śnie oko­li­ca­ch wy­do­by­to w ilo­ści pra­wie trzy to­ny.

Głuchołazy, to za­ra­zem tra­dy­cja wo­do­lecz­nic­twa, któ­ra zo­sta­ła roz­pro­pa­go­wa­na przez słyn­ne­go Priessnitza z po­ło­żo­ne­go po są­siedz­ku cze­skie­go mia­stecz­ka Jesenik ze słyn­ny­mi ką­pie­la­mi wod­ny­mi. Ich od­ra­dza­nie moż­na już za­ob­ser­wo­wać na te­re­nie Parku Zdrojowego.

Z uro­ków Parku Krajobrazowego Gór Opawskich ko­rzy­sta­ją ku­ra­cju­sze, któ­rzy w wie­lu przy­pad­ka­ch od lat przy­jeż­dża­ją do licz­ny­ch ośrod­ków sa­na­to­ryj­ny­ch. Inni zaś, jak ja – na tur­nu­sy re­ha­bi­li­ta­cyj­ne. Część z ty­ch obiek­tów nie­ste­ty po okre­sie trans­for­ma­cji nie utrzy­ma­ła się, czę­ść z ni­ch znisz­czy­ła wiel­ka po­wó­dź z 1997 ro­ku. Jej ofia­rą pa­dł bo­daj naj­pięk­niej w Polsce po­ło­żo­ny od­kry­ty ba­sen ką­pie­lo­wy w wą­wo­zie Sarniego Potoku. Z ko­lei po­żar do­ko­nał osta­tecz­ne­go znisz­cze­nia oka­za­łej Wieży Widokowej.

Dziś miesz­kań­cy sa­my­ch Głuchołaz od­bu­do­wu­ją daw­ną świet­no­ść mia­sta i ak­tyw­nie uczest­ni­czą w gór­ski­ch wę­drów­ka­ch, jak w tej, na któ­rą i ja się wy­bra­łem w ostat­nią nie­dzie­lę do Kaplicy św. Anny na Górze Parkowej, gdzie przy pięk­nej po­go­dzie od­by­wa­ła się ple­ne­ro­wa Msza św.

    

PS. Na ty­ch, któ­rzy pra­gną po­znać atrak­cje Parku Krajobrazowego Gór Opawskich cze­ka­ją do­syć do­brze ozna­ko­wa­ne pie­sze szla­ki tu­ry­stycz­ne (rów­nież dla mi­ło­śni­ków ro­we­rów i nart bie­go­wy­ch). Mapy i fol­de­ry bez­płat­ne moż­na otrzy­mać w biu­rze Informacji Turystycznej w sa­mym cen­trum Gluchołaz  – tuż przy basz­cie. Samo mia­sto zaś ofe­ru­je bez­płat­ną ko­mu­ni­ka­cję lo­kal­ną, ale za­po­mnia­ło o uprząt­nię­ciu śmie­ci na sza­la­ka­ch re­zer­wa­tu bu­ko­we­go. To na­praw­dę od­stra­sza tu­ry­stów.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>