27 lipca 2017, czwartek, 18:19

Wolne terminy noclegowe blisko natury

Dysponujemy jesz­cze wol­ny­mi ter­mi­na­mi w dru­giej po­ło­wie sierp­nia i za­pra­sza­my do ko­rzy­sta­nia z na­szej wspa­nia­łej lo­ka­li­za­cji w le­śnej osa­dzie w sa­mym środ­ku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Przyznany nam po­rzez Instytut Na Rzecz Ekorozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gspodarki Wodnej je­dy­ny na Opolszczyźnie cer­ty­fi­kat ocze­ku­je Państwa we­ry­fi­ka­cji. Gorąco za­pra­sza­my – wszak la­to w peł­ni i po­ka­zu­ją się już grzy­by!

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>