28 listopada 2017, wtorek, 8:51

Jaka to fasola ?

Dostałem prze­sył­kę od  go­ści Chaty w le­sie. Państwo Aleksandra i Roman ze Skoczowa (dzię­ku­je­my i po­zdra­wia­my) przy­sła­li mi ziar­na fa­so­li, ale bez ja­kie­go­kol­wiek opi­su.

Podczas ich wrze­śnio­we­go po­by­tu roz­ma­wia­li­śmy o de­ko­ra­cyj­ny­ch ro­dza­ja­ch fa­so­li. Nie zna­łem te­go ga­tun­ku i nie mo­gę w in­ter­ne­cie zna­leźć in­for­ma­cji o jej upra­wie.

Proszę za­tem Państwa o po­moc – mo­że ktoś roz­po­zna­je te ziar­na? Może też Pani Aleksandra lub Pan Roman ode­zwą się i bę­dę mó­gł na wio­snę wy­sa­dzić te ziar­na we wła­ści­wym miej­scu.

PS. Tegoroczny wy­syp grzy­bów był nie­spo­ty­ka­ny od lat. A ja jesz­cze w ostat­nią nie­dzie­lę – 26 li­sto­pa­da tuż za pło­tem uzbie­ra­łem ko­sz świe­ży­ch, zdro­wy­ch i mło­dy­ch pod­grzyb­ków.

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>