5 lutego 2019, wtorek, 18:43

Nareszcie biało

Tak oto prze­dzie­ra­łem się dziś pod po­chy­lo­ny­mi i za­śnie­żo­ny­mi ga­łę­zia­mi. Nie by­ło ła­two do­trzeć do Chaty w le­sie po ostat­ni­ch opa­da­ch śnie­gu. Droga od stro­ny Zagwiździa i Grabic by­ła od­śnie­żo­na, ale na tra­sie od Starych Budkowic le­ża­ły po­wa­lo­ne drze­wa.

          

Nie uda­ło mi się zro­bić zdjęć bez­po­śred­nio po opa­da­ch śnie­gu – by­ło jesz­cze bar­dziej uro­kli­wie. Aby tra­dy­cji sta­ło się za­dość – dziś po­sta­no­wi­łem jed­nak na blo­gu udo­ku­men­to­wać te zi­mo­we kli­ma­ty.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>