14 czerwca 2019, piątek, 15:39

Rajd konny Skorpiona u nas!

Po raz czwar­ty na po­se­sję Chaty w le­sie przy­bę­dzie or­ga­ni­zo­wa­ny już po raz XXVII Oficerski Rajd Konny SKORPIONA. Przez ostat­ni­ch kil­ka lat od­by­wał się  w róż­ny­ch re­jo­na­ch Opolszczyzny i po­now­nie za­wi­tał w sam śro­dek Borów Stobrawskich.

U nas bę­dzie go­ścić w pierw­szym dniu raj­du – w week­end Bożego Ciała, a kon­kret­nie w pią­tek 21 czerw­ca ko­ło po­łu­dnia. Na na­szej po­se­sji bę­dzie punkt kon­tro­l­ny i za­ra­zem po­pas.

Celem raj­du je­st kon­ty­nu­owa­nie tra­dy­cji jeź­dziec­ki­ch Wojska Polskiego oraz po­pu­la­ry­zo­wa­nie jeź­dziec­twa ja­ko for­my ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku i re­kre­acji.

Dla przy­po­mnie­nia do­dam, że Opolska Brygada prze­ję­ła tra­dy­cje 4 Pułku Pancernego „Skorpion” z 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Warto w tym dniu wy­brać się do Kęszyc, że­by ob­ser­wo­wać zdą­ża­ją­cy­ch (bez na­wi­ga­cji GPS, a je­dy­nie przy po­mo­cy map) do punk­tu kon­tro­l­ne­go jeźdź­ców oce­nia­ny­ch przez sę­dziów raj­du.       Będzie też oka­zja do ro­bie­nia zdjęć ko­ni na le­śny­ch duk­ta­ch i na po­pa­sie na na­szej po­se­sji.

O jed­nym z pierw­szy­ch raj­dów kon­ny­ch in­fo na blo­gu „Końskie te­ma­ty” z 2010 ro­ku.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>