13 czerwca 2019, czwartek, 17:07

W letnie upały

Ukwiecony ja­śmin pra­wie za­wsze przy­po­mi­na mi po­czą­tek la­ta. Co praw­da jesz­cze osiem dni nas do te­go dnia dzie­li, to jed­nak 35-cio  stop­nio­we upa­ły przy­po­mi­na­ją nam tę wła­śnie po­rę ro­ku.

Zbiera sie na za­po­wia­da­ną bu­rzę i mo­gą­ce wy­stą­pić na­wał­ni­ce, stąd fot­ka już w za­mglo­nej osło­nie. Jaśmin pre­zen­tu­je się w tym ro­ku nie­zwy­kle uro­kli­wie, a je­go za­pa­ch wrę­cz znie­wa­la – zwłasz­cza wte­dy, kie­dy się od­po­czy­wa na pod­cie­nia­ch cha­ty. Wszak ta od­mia­na, to ja­śmi­no­wiec won­ny – Philadelphus co­ro­na­rius.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>