23 lipca 2019, wtorek, 13:28

Wakacyjnie w Chacie w lesie

Taki wła­śnie ob­ra­zek lu­bię let­nią po­rą gdzie roz­sta­wio­ne na­mio­ty przy­po­mi­na­ją mi jak­że bez­tro­skie la­ta mło­do­ści. Wakacje na pół­met­ku, a na­sza ba­za dys­po­nu­je jesz­cze wol­ny­mi miej­sca­mi na let­ni wy­po­czy­nek i bez­tro­ski re­laks na ło­nie na­tu­ry w Borach Stobrawskich.

Kto jesz­cze nie za­pla­no­wał swo­je­go wy­po­czyn­ku, to śpie­szę do­nie­ść, że zwol­nił się dłu­gi week­end od 15  sierp­nia dla jed­nej lub dwó­ch ro­dzin, al­bo gru­py siedmio-dziewięcioosobowej.

Dysponujemy ro­we­ra­mi na le­śne prze­jażdż­ki, oraz moż­li­wy spływ ka­ja­ko­wy uro­kli­wą Budkowiczanką po są­siedz­ku. Zapraszamy i pro­si­my o po­le­ce­nia.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>