21 sierpnia 2019, środa, 17:55

Stobrawskie zioła lecznicze

Pełnia la­ta, ale i peł­nia roz­kwi­tu lecz­ni­czy­ch ziół. Warto je za­cząć zbie­rać. A ja mam oso­bi­ste po­wo­dy, że­by te­ma­to­wi zio­ło­lecz­nic­twa po­świę­cić wię­cej uwa­gi.

Otóż ostat­nie dwa la­ta zgłę­bia­łem wie­dzę z za­kre­su NATUROTERAPII w ra­ma­ch po­dy­plo­mo­wy­ch stu­diów na GWSP w Chorzowie. Z dy­plo­mem w kie­sze­ni bę­dę mó­gł pro­mo­wać ak­tyw­ny i zdro­wy styl ży­cia w zgo­dzie z pra­wa­mi na­tu­ry w po­łą­cze­niu z wy­bra­ny­mi for­ma­mi te­ra­pii na­tu­ral­ny­ch. Chata w le­sie zda­je się być do­sko­na­łym do te­go miej­scem (o zio­ło­we, lecz­ni­cze kynk­tu­ry już moż­na py­tać).

Zbieractwo ziół na te­re­nie Borów Stobrawskich oneg­daj by­ło bar­dzo po­pu­lar­ne. Do dnia dzi­siej­sze­go stoi w miej­sco­wo­ści Krzywizna za­byt­ko­wy, pię­tro­wy drew­nia­ny bu­dy­nek, któ­ry peł­nił kie­dyś ro­lę su­szar­ni ziół.

Zdjęcie po­wy­żej przed­sta­wia zie­le dziu­raw­ca zwy­czaj­ne­go (Hypericum per­fo­ra­tum) i ro­śnie do­ść ob­fi­cie w na­szym przy­do­mo­wym oto­cze­niu. O wszech­stron­ny­ch wla­ści­wo­ścia­ch lecz­ni­czy­ch dziu­raw­ca pi­sa­li już Hipokrates i Paracelsus. Wykorzystywany je­st ja­ko śro­dek roz­kur­czo­wy, dzia­ła­ją­cy na mię­śnie gład­kie ukla­du tra­wien­ne­go i na dro­gi żół­cio­we oraz ja­ko śro­dek uszczel­nia­ją­cy na­czy­nia krwio­no­śne. Działa też w za­bu­rze­nia­ch ner­wo­wy­ch.

Oto przy­kła­dy zgro­ma­dzo­nej prze­ze mnie li­te­ra­tu­ry. Nie pre­zen­tu­ję ca­łej swo­jej bi­blio­te­ki, ale tyl­ko nie­któ­re po­zy­cje war­te po­le­ce­nia.

      

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>