25 listopada 2019, poniedziałek, 14:44

Nasza śródleśna osada z drona

Trwają pra­ce nad przy­go­to­wa­niem fil­mu z dro­na, któ­ry wy­ko­nał je­den z na­szy­ch go­ści pod­czas let­nie­go wy­po­czyn­ku.

Oto przy­kła­do­we fot­ki osa­dy Kęszyce, któ­re bę­dą wy­ko­rzy­sta­ne przez na­sze­go do­mo­we­go gra­fi­ka Macieja.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>