1 sierpnia 2016, poniedziałek, 11:43

W chacie prawdziwe wakacje

W Chacie w le­sie już wa­ka­cyj­nie. Rozstawione barw­ne na­mio­ty, a go­ście spod na­mio­tów wy­bie­ra­ją się na spływ ka­ja­ko­wy na­szą Budkowiczanką, a to po są­siedz­ku – tuż za la­sem.

IMG_0015 IMG_0031 IMG_0009

Tymo

Powiązane wpisy

19 kwietnia 2016, wtorek, 12:52

Kolejne warsztaty w lesie

warsztaty-fotograficzne-chata-w-lesie

http://www.mariuszstachowiak.pl/portfolios/warsztaty-fotograficzne/

Serdecznie za­pra­szam wspól­nie z na­szym sta­łym by­wal­cem – Mariuszem S.                                                                                                     Podobno są jesz­cze wol­ne mie­sca?

Powiązane wpisy

5 maja 2015, wtorek, 14:43

Pilna oferta na Majówkę

Zwolnił nam się ter­min gru­po­we­go po­by­tu ma­jo­we­go w Chacie w le­sie – od dziś do 10 ma­ja – za­pra­sza­my;)Mostek - widok na łąkę. Fot. WG

Powiązane wpisy

27 listopada 2014, czwartek, 14:40

Wokół Sagrada Familia

 

Ostatni raz spa­ce­ro­wa­łem wo­kół Sagrada Familia kil­ka­na­ście lat te­mu. Teraz za­uwa­ży­łem, jak wie­le się zmie­ni­ło i wi­dać wy­raź­ny po­stęp przy fi­na­li­zo­wa­niu tej nie­praw­do­po­dob­nej bu­dow­li.

To nie­do­koń­czo­ne dzie­ło Antonio Gaudiego z dnia na dzień po­tęż­nie­je i przy­bie­ra co­raz to no­wy­ch kształ­tów ar­chi­tek­to­nicz­ny­ch. Te ciem­niej­sze frag­men­ty bu­dow­li ma­ją już po­nad sto lat i moż­na wy­raź­nie do­strzec te ja­śniej­sze, do­bu­do­wy­wa­ne na bie­żą­co w ostat­ni­ch la­ta­ch.

Nadal bu­dow­li to­wa­rzy­szą nie­od­łącz­nie dźwi­gi i rusz­to­wa­nia, jak przed la­ty. I na­dal gma­ch opla­ta­ją wia­nusz­ki tu­ry­stów, któ­rzy usta­wia­jąc się w ko­lej­ce chcą zwie­dzić wnę­trze ba­zy­li­ki, któ­rą w 2010 ro­ku  kon­se­kro­wał pa­pież Benedykt XVI.

W ostat­ni week­end w Barcelonie by­ło jesz­cze 21 stop­ni i tłu­my tu­ry­stów z ca­łe­go świa­ta, ale chy­ba prze­wa­ża­li Japończycy, któ­rzy po­dob­no ło­żą du­że środ­ki na bu­do­wę tej świą­ty­ni.

  

Powiązane wpisy

26 grudnia 2009, sobota, 19:31

Zimowe wspomnienia

Tak wła­śnie wy­glą­da­ły Kęszyce do­kład­nie rok te­mu. Jak się to ma do wczo­raj­szej, nie­mal wio­sen­nej tem­pe­ra­tu­ry (12.3 st. C)?