10 maja 2018, czwartek, 9:26

Chata w lesie w Stowarzyszeniu Ekosystem „Dziedzictwo Natury”

Miałem ostat­nio oka­zję uczest­ni­czyć w bar­dzo in­te­re­su­ją­cej im­pre­zie zwia­za­nej z ochro­ną na­sze­go zdro­wia i śro­do­wi­ska. W Świętochłowicach od­by­wał się w po­ło­wie kwiet­nia Festiwal Kultury Zdrowia „Pełnia Zdrowia”, pod­czas któ­re­go pre­zen­ta­cje mie­li  le­ka­rze i spe­cja­li­ści z za­kre­su eko­lo­gii, na­tu­ro­te­ra­pii i ochro­ny dzie­dzic­twa bio­lo­gicz­ne­go z kra­ju i ze świa­ta. M.in. dr Alexandra Niedzwiedzki, dr Peter Jentschura, prof. Carmelo Rizzo, prof. Walentyna Nikołajewna Burkowa, Jerzy Zięba i Józef Krop.

Efektem mo­ich za­in­te­re­so­wań by­ło przy­stą­pie­nie Ekoturystyki „Chata w le­sie” do Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury w ra­ma­ch po­wia­za­nia Kooperacyjnego PROBIOCLUSTER.

Tak więc na­sza ba­za Chata w le­sie jesz­cze bar­dziej bę­dzie pro­pa­go­wać ideę „jed­ne­go zdro­wia”: jak dbać o swo­ją od­por­no­ść i kon­dy­cję fi­zycz­ną, jak zmie­niać swo­je na­wy­ki i styl ży­cia i jak się od­ży­wiać. Wszystko po to, by nie cho­ro­wać.

Zainteresowanych za­chę­cam do ko­rzy­sta­nia z na­szy­ch pro­po­zy­cji, któ­re bę­dą się po­ja­wiać na mo­im blo­gu, a wię­cej in­for­ma­cji o Stowarzyszeniu pod ad­re­sem:

http://www.dziedzictwonatury.pl

PS. Serdeczne po­zdro­wie­nia z Borów Stobrawskich dla Pana Prezesa Stowarzyszenia – Stanisława Kolbusza.

15 marca 2017, środa, 10:04

Sok klonowy – jaworowy

Choć już nie­jed­no­krot­nie zbie­ra­łem sok brzo­zo­wy ze sto­ją­cy­ch na mo­jej po­se­sji brzóz, to sok klo­no­wy po­sta­no­wi­łem po­zy­skać po raz pierw­szy. Technika je­go zbie­ra­nia po­dob­na, jak w przy­pad­ku so­ku z brzo­zy. Nawiercam od­po­wied­nim wier­tłem ko­rę w dol­nej czę­ści pnia wraz z czę­ścią miąż­szu i mon­tu­ję spe­cjal­nie do te­go skon­stru­owa­ny wę­żyk, za­koń­czo­ny  rur­ką ze sta­li nie­rdzew­nej, któ­rą wbi­jam w przy­go­to­wa­ny otwór. Potem tyl­ko bu­tla z na­wier­co­nym w na­kręt­ce dla ste­ryl­no­ści otwo­rem, do któ­re­go wcho­dzi rur­ka i cze­kam, aż na­ka­pie sok.

Mam obok Chaty w le­sie do­rod­ną gru­pę klo­nów – te są z ga­tun­ku ja­wor. To wła­śnie zna­na sta­ra pie­śń o Laurze i Filonie opie­wa­ła ulu­bio­ny ja­wor pod­czas ich ta­jem­ny­ch scha­dzek.

Zbieranie so­ku po­dob­no drze­wom wca­le nie szko­dzi, a Indianie z so­ku klo­no­we­go ro­bi­li sy­rop, któ­ry był ich na­tu­ral­nym sło­dzi­kiem. To Indianie da­rzy­li czcią po­zy­ski­wa­nie so­ku klo­no­we­go dla spo­rzą­dza­nia sy­ro­pu, któ­ry dla ni­ch był nie­zwy­kle cen­nym pro­duk­tem, jak np. sól. Ten sok, któ­ry ja zbie­ram ma w so­bie nie­wie­le cu­kru, w związ­ku z tym wy­ko­rzy­stu­ję go po pro­stu do bie­żą­ce­go pi­cia.  Jest nie­zwy­kle war­to­ścio­wy – ma w so­bie wi­ta­mi­ny. Są to tia­mi­na (wi­ta­mi­na B1), kwas pan­to­te­no­wy (B5), pi­ry­dok­sy­na (B6), ry­bo­fla­wi­na (B2), nia­cy­na, bio­ty­na, kwas fo­lio­wy, wi­ta­mi­na A. Jest też bo­ga­ty w skład­ni­ki mi­ne­ral­ne: sód, po­tas, ma­gnez, wapń, fos­for, że­la­zo, cynk, mie­dź, cy­na. Więcej in­for­ma­cji o sy­ro­pie klo­no­wym zna­la­złem na:  http://www.luksusy.pl/2010/12/11/jak-zrobic-syrop-klonowy/

Na dzień 22 mar­ca przy­pa­da świę­to wo­dy – za­tem nie­ch ten po­st bę­dzie ma­łym przy­czyn­kiem do jej ochro­ny i in­spi­ra­cją do bar­dziej eko­lo­gicz­ne­go try­bu ży­cia.

PS. Kto w naj­bliż­szą so­bo­tę i nie­dzie­lę 18 i 19 mar­ca zaj­rzy do Chaty w le­sie, ten mo­że skosz­to­wać świe­że­go so­ku klo­no­we­go – wej­ściów­ka 5,- PLN (dzie­ci 2,-) – na FB Wydarzenie i szcze­gó­ły pro­gra­mu : https://www.facebook.com/events/403312033376819/