30 sierpnia 2016, wtorek, 14:28

…. ale dudki!!!

 

Dudek . Foto Andrzej Burzyński

Cały ubie­gły ty­dzień był w Chacie w le­sie pod ha­słem prze­sym­pa­tycz­ny­ch pta­ków z czu­bem – dud­ków.

To słyn­ny du­dek zwy­czaj­ny (Upupa epops) w obiek­ty­wie jed­ne­go z na­szy­ch go­ści – Andrzeja Burzyńskiego. To nie był je­den osob­nik. Na na­szej łą­ce łą­ce po­ja­wia­ło się cza­sa­mi na­wet sześć, sie­dem dud­ków – ca­ła ro­dzi­na. To je­st na­praw­dę nie­spo­ty­ka­ny wi­dok. Pojawiają się na­dal na na­szym że­ro­wi­sku, choć tra­wa su­cha jak pie­prz.

PS. Dzięki Panie Andrzeju za fo­to;)

Dudek 8. Foto Andrzej Burzyński kąszyce_1 kąszyce_2 kąszyce_3 kąszyce_4 kąszyce_6 kąszyce_7 kąszyce_10 kąszyce_5


→ czy­taj da­lej…

Powiązane wpisy

22 lipca 2016, piątek, 10:52

Małże w lesie?

Stawek z mostkiemPo tu­ry­stycz­ny­ch wy­pa­da­ch te­raz tro­chę wie­ści z Chaty w le­sie.

Właśnie za­ku­pi­łem kil­ka­na­ście sztuk mał­ży do swo­je­go oczka wod­ne­go, że­by po­zbyć się zbęd­ny­ch glo­nów i oczy­ścić wo­dę.

Mówią, że mał­że do­sko­na­le się do te­go na­da­ją. Każda z ni­ch po­dob­no po­tra­fi w cią­gu do­by prze­fil­tro­wać 50 li­trów wo­dy! To mó­wi wszech­obec­ny in­ter­net, ale czy to praw­da? Ja na­by­łem szcze­żu­ję po­spo­li­tą  (Anodonta pi­sci­na­lis) i li­czę na jej po­moc w na­szym oczku.

A dla­cze­go mał­że to Bivalvia? … bo w ję­zy­ku grec­kim bi – to dwa + ła­ciń­ska na­zwa va­lva – sko­rup­ka., a więc dwie sko­rup­ki ra­zem po­łą­czo­ne.

Zdjęcie po­wy­żej przed­sta­wia mo­je oczko wod­ne i z ryb­ka­mi, kie­dy jesz­cze nie by­ło glo­nów. Na wio­snę „coś wy­bra­ło mi” wszyst­kie ryb­ki, któ­re już u mnie by­ły 10 lat. Nagle za­chwia­na zo­sta­ła sym­bio­za: zmie­ni­ła się czy­sto­ść wo­dy i za­czę­ły po­ja­wiać się glo­ny. Stąd mo­je ak­tu­al­ne za­bie­gi. Teraz czas na mał­że – wspo­ma­ga­my na­sz ogro­do­wy eko­sys­tem.

szczezuja Małże i ja Małże - dostawa

29 kwietnia 2016, piątek, 14:24

Przymrozki i żurawie

Poranek, mróz i żurawie

Zbliża się dłu­gi, ma­jo­wy week­end, a tu na­dal zim­no. Na łą­ce by­ło bia­ło od przy­mroz­ku. W na­szym ogro­dzie już zmar­zł dła­wi­sz, wi­ste­ria i mój uko­cha­ny cy­try­niec chiń­ski. W tym ro­ku li­czy­łem na nie­po­wta­rzal­ną na­lew­kę, bo pięk­nie już przed ty­go­dniem roz­wi­nął swo­je li­ście. Dziś po­zo­sta­ły mu je­dy­nie zwięd­nię­te ki­ku­ty.

Na szczę­ście po­ran­ne prze­bu­dze­nie osło­dził mi do­no­śny klan­gor żu­ra­wi, któ­re po­ja­wi­ły się tuż za pło­tem na łą­ce z za­mia­rem od­by­wa­nia ce­re­mo­nii wio­sen­ny­ch za­lo­tów.

Powiązane wpisy

13 kwietnia 2016, środa, 21:35

Za płotem wiosenna orka

Za płotem wiosenna orka

Nareszcie do­tar­ło cie­peł­ko i wio­sen­nie po­zie­le­nia­ło. Zeszłoroczna tra­wa wła­śnie prze­cho­dzi or­kę i nie­ba­wem tam też bę­dzie się zie­le­nić. Tuż za pło­tem Chaty w le­sie są po­let­ka żer­ne, któ­re z przy­jem­no­ścią od­wie­dza­ją chma­ry je­le­nio­wa­ty­ch, licz­nie za­miesz­ku­ją­ce Bory Stobrawskie. Wokół po­se­sji na­to­mia­st spo­ro prac przed otwar­ciem se­zo­nu, a ma­jo­wy week­end tuż, tuż.

Powiązane wpisy

18 lutego 2016, czwartek, 14:02

Budujemy ptakom domki

Budki-lęgowe-Chata-w-lesie-fot.-WG2-315x420Mając na uwa­dze zdo­by­ty nie­daw­no cer­ty­fi­kat agro­tu­ry­sty­ki przy­ja­znej na­tu­rze 2000 – Blisko Natury, ofe­ru­je­my sym­pa­ty­kom na­sze­go lo­kum warsz­ta­to­we spo­tka­nie pod ha­słem: „Budujemy pta­kom dom­ki”.

Dla roz­re­kla­mo­wa­nia tej ak­cji po­sta­ram sie po raz pierw­szy wy­ko­rzy­stać na­sze me­dia spo­łecz­no­ścio­we – po­pu­lar­ny Facebook i tam utwo­rzę od­po­wied­nie wy­da­rze­nie. Sprawdzę, jak to za­dzia­ła na przy­szło­ść:

https://www.facebook.com/events/165834733796404/

Podobno już nad­cho­dzą cie­plej­sze dni i dla­te­go w ostat­nią so­bo­tę lu­te­go za­pra­sza­my ro­dzi­ców z dzieć­mi do Chaty w le­sie na otwar­te warsz­ta­ty kon­stru­owa­nia bu­dek lę­go­wy­ch dla pta­ków.

Najpierw go­spo­da­rz bę­dzie miał krót­kie za­ga­je­nie na te­mat ro­dza­jów bu­dek lę­go­wy­ch, a po­tem bę­dzie wspól­ne oglą­da­nie ty­ch na te­re­nie po­se­sji – a je­st ich kil­ka­dzie­siąt w oko­li­ca­ch Chaty w le­sie. Potem ze­spo­ło­wa pra­ca pod okiem ro­dzi­ców w sta­rej sto­do­le lub na pod­cie­nia­ch cha­ty.

Postaramy się za­pew­nić od­po­wied­ni ma­te­riał na bud­ki, a więc sklej­kę, de­ski, gwoź­dzie, a na­wet przy­cię­te od­po­wied­nio ory­gi­nal­ne, na­tu­ral­ne klo­ce so­sno­we, któ­re we­wnątrz już są lek­ko spróch­nia­łe.  Będzie moż­na dłu­bać ich wnę­trza, wier­cić od­po­wied­nie otwo­ry, przy­ci­nać i zbi­jać bud­ki. Po wspól­ny­ch pra­ca­ch pod okiem ro­dzi­ców bę­dzie moż­na za­brać ze so­bą wy­ko­na­ne bud­ki do po­wie­sze­nia w oko­li­ca­ch swo­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Można też przy­wieźć ze so­bą wła­sny ma­te­riał do ich kon­stru­owa­nia.

Pod ko­niec warsz­ta­tów bę­dzie wspól­ne ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek, na któ­re jesz­cze przed roz­po­czę­ciem uczest­ni­cy warsz­ta­tów przy­nio­są ga­łę­zie z po­bli­skie­go la­su. Będzie też czas, że­by po­ob­ser­wo­wać po­ja­wia­ją­ce się już pta­ki, za­rów­no na te­re­nie ogro­du, jak i te przy ścia­nie la­su tuż za pło­tem. Udział i warsz­ta­ta­ch – 10 zł,- do­ro­śli i 5 zł,- dzie­ci.

Poniżęj bud­ki lę­go­we, któ­re kie­dyś wy­ko­na­łem i są już sys­te­ma­tycz­nie za­sie­dla­ne na te­re­nie po­se­sji, choć nie­kto­re jesz­cze cze­ka­ją na swo­ich lo­ka­to­rów.

budka-dla-nietoperzy-na-pawilonie-150x150 budka-lęgowa-dla-pełzacza-22-150x150 budka-lęgowa-dla-sowy-150x150 budka-lęgowa-ze-starej-sosny-150x150 budki-lęgowe-dla-jaskółek-150x150 Kowalik na karmniku u Pinokia - fot. WG


→ czy­taj da­lej…

Powiązane wpisy