14 maja 2018, poniedziałek, 11:51

W pełnej krasie …

Ach, ten maj …

          

Powiązane wpisy

28 listopada 2017, wtorek, 8:51

Jaka to fasola ?

Dostałem prze­sył­kę od  go­ści Chaty w le­sie. Państwo Aleksandra i Roman ze Skoczowa (dzię­ku­je­my i po­zdra­wia­my) przy­sła­li mi ziar­na fa­so­li, ale bez ja­kie­go­kol­wiek opi­su.

Podczas ich wrze­śnio­we­go po­by­tu roz­ma­wia­li­śmy o de­ko­ra­cyj­ny­ch ro­dza­ja­ch fa­so­li. Nie zna­łem te­go ga­tun­ku i nie mo­gę w in­ter­ne­cie zna­leźć in­for­ma­cji o jej upra­wie.

Proszę za­tem Państwa o po­moc – mo­że ktoś roz­po­zna­je te ziar­na? Może też Pani Aleksandra lub Pan Roman ode­zwą się i bę­dę mó­gł na wio­snę wy­sa­dzić te ziar­na we wła­ści­wym miej­scu.

PS. Tegoroczny wy­syp grzy­bów był nie­spo­ty­ka­ny od lat. A ja jesz­cze w ostat­nią nie­dzie­lę – 26 li­sto­pa­da tuż za pło­tem uzbie­ra­łem ko­sz świe­ży­ch, zdro­wy­ch i mło­dy­ch pod­grzyb­ków.

 

17 października 2017, wtorek, 11:51

Nasza złotopolska

Przyszła do nas wraz z póź­nym wscho­dem słoń­ca, po­ran­ną mgłą i dy­mem z ogni­ska. Otuliła nas po­zła­ca­nym płasz­czem i spa­da­ja­cym li­ściem klo­nu … przy­sia­dła na bla­sza­nym da­chu i do­stoj­nie cze­ka na swo­ją sio­strę – zi­mę.

      

Powiązane wpisy

3 października 2017, wtorek, 10:55

Były grzyby – teraz czas na nalewki

      

Moja tra­dy­cyj­na „że­ni­cha kre­so­wa” – na­lew­ka z dzi­kiej ró­ży się ro­bi…

Tegoroczne ma­jo­we przy­mroz­ki moc­no prze­trze­bi­ły mo­ją skrom­ną plan­ta­cję dzi­kiej ró­ży ga­tun­ku Rosa ru­go­sa  (ró­ża po­marsz­czo­na) przy pło­cie Chaty w le­sie. Jednak kil­ka ki­lo­gra­mów w ostat­ni week­end uda­ło się ze­brać na mo­ją, uzna­ną już sto­braw­ską na­lew­kę.

Powiązane wpisy

2 października 2017, poniedziałek, 11:39

Ostatnie kolory lata

Przyroda ota­cza­ją­ca Chatę w le­sie po­wo­li przy­go­to­wu­je się do praw­dzi­wej je­sie­ni. Zaczynają się zmie­niać bar­wy – po­wo­li zło­tem otu­la­ją się klo­ny, a oto ostat­nie ko­lo­ry te­go­rocz­ne­go barw­ne­go la­ta na­szej le­śnej osa­dy.

PS. A w oko­licz­ny­ch la­sa­ch na­dal bu­szu­ją grzy­bia­rze po nie­praw­do­po­dob­nym w tym ro­ku wy­sy­pie grzy­bów.

                      

Powiązane wpisy