23 lipca 2019, wtorek, 13:28

Wakacyjnie w Chacie w lesie

Taki wła­śnie ob­ra­zek lu­bię let­nią po­rą gdzie roz­sta­wio­ne na­mio­ty przy­po­mi­na­ją mi jak­że bez­tro­skie la­ta mło­do­ści. Wakacje na pół­met­ku, a na­sza ba­za dys­po­nu­je jesz­cze wol­ny­mi miej­sca­mi na let­ni wy­po­czy­nek i bez­tro­ski re­laks na ło­nie na­tu­ry w Borach Stobrawskich.

Kto jesz­cze nie za­pla­no­wał swo­je­go wy­po­czyn­ku, to śpie­szę do­nie­ść, że zwol­nił się dłu­gi week­end od 15  sierp­nia dla jed­nej lub dwó­ch ro­dzin, al­bo gru­py siedmio-dziewięcioosobowej.

Dysponujemy ro­we­ra­mi na le­śne prze­jażdż­ki, oraz moż­li­wy spływ ka­ja­ko­wy uro­kli­wą Budkowiczanką po są­siedz­ku. Zapraszamy i pro­si­my o po­le­ce­nia.

28 czerwca 2019, piątek, 19:22

Tak było – Rajd „Skorpiona” 2019

Dzień po świę­cie Bożego Ciała do Chaty w le­sie za­wi­ta­ły kon­ne pa­tro­le Oficerskiego Rajdu „Skorpiona”. Na punk­cie kon­tro­l­nym raj­du i na po­pas zja­wia­ło się w od­po­wied­ni­ch od­stę­pa­ch szes­na­ście ko­ni. Oto fo­to­re­la­cja jed­ne­go z na­szy­ch go­ści – Antoniego Toczka.

                                                                

13 kwietnia 2019, sobota, 16:48

Nasz pawilon ogrodowy w gwiazdach

Oto fo­to re­dak­to­ra Mikołaja Gospodarka, któ­ry póź­ną je­sie­nią od­wie­dził na­szą Chatę na swo­jej tra­sie Slow Road. Mają cie­ka­we ofer­ty ma­gicz­ny­ch miej­sc na swo­im por­ta­lu.

Fot. Mikołaj Gospodarek

Długi ma­jo­wy week­end już ma­my za­ję­ty, ale moż­na re­zer­wo­wać let­nie i je­sien­ne po­by­ty. Obserwacje Drogi Mlecznej gwa­ran­to­wa­ne. Zapraszamy:)

16 stycznia 2019, środa, 11:00

Przy kuchennym piecu

Z na­szy­ch moż­li­wo­ści zi­mo­we­go za­kwa­te­ro­wa­nia w Chacie w le­sie już czę­ść na­szy­ch go­ści ko­rzy­sta z po­wo­dze­niem.

Magnesem przy­cią­ga­ją­cym ich w le­śne ostę­py sta­ło się uru­cho­mie­nie sau­ny w sto­do­le.  Zalety te­ra­pii sau­ną są co­raz czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez ty­ch, któ­rzy szu­ka­ją źró­deł wzmac­nia­ją­cy­ch od­por­no­ść, oczysz­cze­nie or­ga­ni­zmu z tok­syn i moż­li­wo­ść utrzy­ma­nia zdro­we­go cia­ła.

Zimowy po­byt w le­śnej osa­dzie da­je też moż­li­wo­ść  wę­dró­wek po duk­ta­ch Borów Stobrawskich z aro­ma­te­ra­pią so­sno­wą. Nasza cha­ta znaj­du­je się w sa­mym środ­ku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Dopełnieniem te­go re­lak­su je­st moż­li­wo­ść sa­mo­dziel­ne­go pa­le­nia w ku­chen­nym pie­cu w za­byt­ko­wej kuch­ni i słu­cha­nia nie­po­wta­rzal­ne­go trza­sku bier­wion.

 

Można też po­de­gu­sto­wać tra­dy­cyj­ny­ch na­le­wek przy­rzą­dza­ny­ch oso­bi­ście przez go­spo­da­rza, wy­pić za­pa­rzo­ną w im­bry­ku ulu­bio­ną her­bat­kę i udać się na spo­czy­nek do ru­sty­kal­nej sy­pia­len­ki w le­śnej głu­szy.

Sauna czyn­na w piąt­ki od 20.00 – 23.00, ale moż­li­we są też in­ne ter­mi­ny dla kil­ku­oso­bo­wy­ch grup – za­pra­sza­my.

15 grudnia 2018, sobota, 13:33

Cykliczne saunowanie w Chacie w lesie

Już ja­kiś czas te­mu roz­po­czę­li­śmy sau­no­wa­nie w sto­do­le. To na ra­zie cy­klicz­ne spo­tka­nia wtor­ko­we. Sauna do­stęp­na od go­dzi­ny 20.00 – 23.00.

Zatem po­le­ca­my te­ra­pię sau­ną. Dla za­in­te­re­so­wa­ny­ch moż­li­we je­st zwięk­sze­nie czę­sto­tli­wo­ści ko­rzy­sta­nia z te­go ty­pu te­ra­pii, któ­ra do­sko­na­le wspo­ma­ga na­sz układ od­por­no­ścio­wy i de­tok­sy­ka­cję. Możliwe też są na ży­cze­nie za­bie­gi ma­sa­żu, któ­re  za­mie­rza­my w przy­szło­ści po­le­cać za­in­te­re­so­wa­nym. To ta­kie na­sze lo­kal­ne „SPA w le­sie”.

W wy­go­spo­da­ro­wa­nym z czę­ści sto­do­ły po­ko­ju re­lak­sa­cyj­nym brak jesz­cze od­po­wied­niej pod­ło­gi, choć za­sad­ni­cze ele­men­ty wy­stro­ju już go­to­we. Jest za­tem hi­sto­ria chle­ba, la­su i go­spo­dar­stwa do­mo­we­go.