24 maja 2016, wtorek, 10:10

Urodzinki, urodzinki …

Urodzinki -

I już po …

Tymo 2016.jpg - 5  Urodzinki - i po

8 maja 2016, niedziela, 21:59

Strach się bać???

leśny lud

Tego le­śne­go lu­da go­ści­li­śmy mi­nio­nej no­cy przy na­szym ogni­sku i ura­czy­li­śmy kieł­ba­ską. W po­dzię­ko­wa­niu pil­no­wał do ra­na le­śnej cha­ty. Zaprosimy go zno­wu?

leśny lud 3  leśny lud 2   leśny lud 1

15 lipca 2014, wtorek, 17:10

Człowiek na poziomie

Zawitał dziś do na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie Pan Janusz na swo­im po­zio­mym ro­we­rze.

Dobrze utrzy­ma­ne le­śne duk­ty Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zwa­bi­ły go w na­sze re­wi­ry.

Rozbił swój kam­ping na na­szej po­se­sji i wy­ru­szył na swo­im „po­zio­mie” w kie­run­ku Wilczej Budy”.

Na pew­no swo­im do­ść nie­ty­po­wym ro­we­rem bę­dzie wzbu­dzał za­in­te­re­so­wa­nie na tra­sie prze­jaz­du, bo­wiem za­mie­rza wra­cać ozna­ko­wa­nym szla­kiem tu­ry­stycz­nym przez Zagwiździe.

Oto kil­ka fo­tek przed­sta­wia­ją­cy­ch ten cie­ka­wej kon­struk­cji po­jazd . To na­praw­dę re­kre­acyj­ny ro­wer (ten je­st pro­duk­tem se­ryj­nym, a nie wy­two­rem ama­tor­skim), na któ­rym w po­zy­cji sie­dzą­cej moż­na zwie­dzać i po­dzi­wiać oko­li­cę.

PS. Na nim trze­ba umieć jeź­dzić. Ja pró­bo­wa­łem zro­bić prze­jażdż­kę, ale za­li­czy­łem upa­dek – na szczę­ście na mięk­ką tra­wę.

8 stycznia 2013, wtorek, 16:28

Zapraszamy też kamperowców

Z no­wym ro­kiem na­sza eko­tu­ry­stycz­na ba­za Chata w le­sie tra­fi­ła do mię­dzy­na­ro­do­wej sie­ci kam­pe­ro­wej: camperpark.pl

Na te­re­nie Europy Zachodniej for­ma wy­po­czyn­ku po­le­ga­ją­ca na po­dró­żo­wa­niu spe­cjal­ny­mi sa­mo­cho­da­mi – kam­pe­ra­mi, w któ­ry­ch moż­na swo­bod­nie spać i miesz­kać je­st ta­nia i bar­dzo po­pu­lar­na. Te cha­rak­te­ry­stycz­ne sa­mo­cho­dy już od wcze­snej wio­sny są wi­docz­ne na tu­ry­stycz­ny­ch szla­ka­ch. Wystarczy spoj­rzeć na ma­pę za­łą­czo­ne­go por­ta­lu, aby się prze­ko­nać, jak wy­glą­da ofer­ta noc­le­go­wa dla te­go seg­men­tu tu­ry­sty­ki u na­szy­ch za­chod­ni­ch są­sia­dów, a tak­że u Belgów i Holendrów.

Sadząc, że Polska po EURO 2012 mo­że stać się bar­dziej atrak­cyj­na dla za­gra­nicz­ne­go tu­ry­sty – na­szą eko­tu­ry­stycz­ną ba­zę Chata w le­sie umie­ści­li­śmy w tej ofer­cie. Zapraszamy …

28 grudnia 2012, piątek, 23:38

W obiektywie naszych gości

Dzisiejsza po­go­da ra­czej przy­po­mi­na je­sień, a nie zi­mę. Ale te zdję­cia po­cho­dzą jesz­cze z tej praw­dzi­wej, zło­tej je­sie­ni w Borach Stobrawskich. Przysłał je je­den z na­szy­ch go­ści z nie­miec­kie­go Hanau, któ­ry od­wie­dzał wraz ze swo­ją mał­żon­ką gro­by swo­ich bli­ski­ch, a na­szą ba­zę wy­brał na kil­ku­dnio­wą kwa­te­rę.

Pan Jerzy po­de­słał mi też sta­rą ma­pę na­szy­ch oko­lic. Dzisiejsze Kęszyce, to Conschütz – za­zna­czo­ne czer­wo­ną elip­są.

Serdecznie dzię­ku­ję i po­zdra­wiam.