13 lipca 2018, piątek, 11:29

Wakacyjne, nocne saunowanie w lesie

Nasza sau­na w sto­do­le już go­to­wa i za­pra­sza­my na pierw­sze, noc­ne sau­no­wa­nie przy udzia­le mi­strza ce­re­mo­nii WN. Będzie de­gu­sta­cja sto­braw­ski­ch na­le­wek i obo­wiąz­ko­wy prysz­nic pod ja­wo­rem. Start go­dz. 20.00 – 17 li­piec 2018 r – Chata w le­sie. Wejściówka 10.00 – 15.00 PLN. Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/529086507507591/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1531472652717954

Powiązane wpisy

4 lipca 2017, wtorek, 21:39

Nasza oferta na lato

Oto na­sza pro­po­zy­cja na nad­cho­dzą­ce let­nie dni. Proponujemy ak­tyw­ny wy­po­czy­nek na te­re­nie Borów Stobrawskich i na­sze za­byt­ki. Zapraszamy ro­dzi­ny, fir­my i  gru­py przy­ja­ciół.

„ROWEREM I KAJAKIEM W STOBRAWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM”

 RAMOWY PROGRAM IMPREZY

13.00 –  Zbiórka uczest­ni­ków na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej: „Chata w le­sie”, 46-030 Murów, Kęszyce 7,

13.15 –  Wyjazd ro­we­ra­mi  le­śny­mi duk­ta­mi przez Sośniny – Wojszyn, Morcinek w kie­run­ku Starych  Budkowic na start spły­wu ka­ja­ ko­we­go przy sta­rym mły­nie  „Stobrawska Grzynda” – tra­sa  7 km – oko­ło 30 mi­nut,

14.00 – Start na ka­ja­ka­ch (w pa­ra­ch) rze­ką Budkowiczanką z Grzędy przez Zagwiździe do ta­my w  Murowie – 2 go­dzi­ny,

( W tym cza­sie na­sze ro­we­ry zo­sta­ną prze­trans­por­to­wa­ne przez re­ali­za­to­ra spły­wu na me­tę spły­wu do Murowa),

16.00 – Przypłynięcie na me­tę spły­wu i wy­siad­ka z ka­ja­ków – pa­miąt­ko­we zdję­cia,

16.15 – Wyjazd na ro­we­ra­ch z Murowa tra­są wzdłuż rze­ki Budkowiczanki – oko­ło 3 km,

16.45 – Postój i zwie­dze­nie za­byt­ko­wej hu­ty że­la­za w Zagwiździu,

17.15 – Zwiedzanie  Ogrodu Botanicznego z ta­jem­ni­czym cza­kra­mem II stop­nia z XVIII wie­ku w  Zagwiździu,

17.45 – Zwiedzenie ory­gi­nal­ne­go Kościoła i za­byt­ko­wej ślu­zy na ka­na­le Budkowiczanki w Zagwiździu,

18.15 – Przejazd ro­we­ra­mi do Chaty w le­sie w Kęszycach – 6 km – oko­ło 30 mi­nut,

od  19.00  – Ognisko z pie­cze­niem kieł­ba­sek,

W dru­gim dniu po śnia­da­niu gry i za­ba­wy ple­ne­ro­we:  strze­la­nie z łu­ku do tar­czy, rzu­ty­ do ko­sza, siat­ków­ka i sko­ki na tram­po­li­nie.

Godz. 11.00 za­koń­cze­nie im­pre­zy lub dal­szy po­byt i re­kre­acja dla ty­ch, któ­rzy ko­rzy­sta­ją z dru­gie­go noc­le­gu.

UWAGI:

– Koszt spły­wu 25 zł od oso­by.

– Kiełbaski,  pie­czy­wo, pi­wo, de­gu­sta­cja sto­braw­ski­ch na­le­wek, na­po­je zim­ne i go­rą­ce – 20 zł od oso­by.

– 1 noc­leg ze śnia­da­niem w ce­nie 60 zł od oso­by, (max 13 osób, ale moż­li­we wła­sne na­mio­ty – 10 zł od  oso­by).

– Na te­re­nie ogro­dzo­nej, pół­hek­ta­ro­wej po­se­sji Plac Zabaw dla dzie­ci z wie­lo­ma atrak­cja­mi.

PS. Proszę przy­wieźć ze so­bą wła­sne ro­we­ry – Chata w le­sie dys­po­nu­je je­dy­nie 5 sztu­ka­mi.

Powiązane wpisy

30 maja 2017, wtorek, 11:14

Promocja wypoczynku na wsi pod ratuszem

W ra­ma­ch pro­mo­cji wy­po­czyn­ku na wsi Chata w le­sie zo­sta­ła po­pro­szo­na przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udzia­łu w    17 edy­cji Międzynarodowych Targów Turystycznych „W stro­nę słoń­ca”. któ­re od­by­wa­ły się w dnia­ch od 26-28 ma­ja 2017 r. na opol­skim ryn­ku.

    

Jako je­dy­ni re­pre­zen­to­wa­li­śmy wo­je­wódz­two opol­skie, a tam pre­zen­to­wa­li­śmy to, co w na­szej nie­wiel­kiej ba­zie eko­tu­ry­stycz­nej je­st naj­bar­dziej do­ce­nia­ne – bez­po­śred­ni kon­takt z na­tu­rą – na­sze bo­gac­two pta­ków. Pomysł na po­kaz rzeź­bie­nia dzię­cio­łów, któ­re póź­niej ma­lo­wa­ły dzie­ci od­wie­dza­ją­ce sto­isko oka­zał się bar­dzo traf­ny. Zdjęcia za­mie­ści­my po do­sła­niu przez or­ga­ni­za­to­ra.

 

Realizatorem sto­iska Ministerstwa Rolnictwa, któ­re no­ta be­ne zdo­by­ło naj­wyż­szy laur za naj­pięk­niej­szy wy­gląd by­ła Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, z któ­rą współ­pra­cu­je­my.

W ra­ma­ch ich dzia­łań po­pu­la­ry­zu­ją­cy­ch tu­ry­sty­kę wiej­ską – eko­tu­ry­sty­kę – przy­stą­pi­li­śmy do ko­lej­nej ka­te­go­ry­za­cji na­sze­go obiek­tu – na­sza ba­za noc­le­go­wa po­sia­da te­raz dwa sło­necz­ka.

 

Fotografie do­tar­ły:

    

Powiązane wpisy

22 maja 2017, poniedziałek, 11:08

Się działo … na pikniku Majowym

 

Nasz ma­jo­wy pik­nik „Na ko­le na Szlajsa” czy­li „Rowerem do Kęszyc” cie­szył się po­wo­dze­niem. Rodziny z dzieć­mi przy­by­wa­ły z oko­licz­ny­ch miej­sco­wo­ści. Niektórzy ro­we­rzy­ści po­ko­na­li nie­złe od­le­gło­ści, że­by do­trzeć do na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie. Zwycięzca dy­stan­su zdo­był na­gro­dę za sześć­dzie­się­cio­li­ko­me­tro­wy dy­stans i za­dzi­wił wszyst­ki­ch swo­im świet­nym wie­kiem – 77 lat.

Wszystkie za­pla­no­wa­ne kon­ku­ren­cje się od­by­ły z udzia­łem po­nad set­ki osób, z cią­gle do­cho­dzą­cy­mi i ko­rzy­sta­ja­cy­mi z bo­ga­tej ofer­ty rekreacyjno-sportowej i in­te­gra­cyj­nej. Mecze siat­ków­ki ro­ze­gra­ły czte­ry dru­ży­ny (z Zagwiździa, Grabic, Radomierowic i Opola). Były bie­gi prze­ła­jo­we, rzu­ty kło­dą dla strong me­nów, rzu­ty be­re­tem dla pań, sla­lom dla dzie­ci i wie­le cie­ka­wy­ch za­jęć re­kre­acyj­ny­ch. Były też ko­ła­cze, paj­da ze smal­cem, gu­la­sz i na­wet praw­dzi­we kwa­śne mle­ko – jak u ma­my. Dla zwy­cięz­ców by­ły dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we, któ­ry­ch fun­da­to­ra­mi by­ły fir­my: Esteves-DWD Polska z Zagwiździa, Jaro-Max Jan Czyszczoń z Murowa, Zakład Usług Elektrotechnicznych „ELTEL” Gonsior Łukasz oraz Pani Ewa Fortuna – rad­na gmi­ny Murów.

Oto krót­ka fo­to­re­la­cja na­sze­go są­sia­da – Wieśka Błoniarza. Zainteresowanych po­zo­sta­ły­mi zdję­cia mi od­sy­łam na ad­res: info@chatawlesie.pl gdzie bę­dzie moż­na otrzy­mać in­dy­wi­du­al­ny do­stęp. Imprezę koń­czy­ło tra­dy­cyj­ne na­bo­żeń­stwo ma­jo­we „Chwalcie łą­ki uma­jo­ne …” (po raz pierw­szy od­pra­wia­ne w Kęszycach) pod krzy­żem na po­se­sji nr 4.

Organizatorami pik­ni­ku by­ły pa­nie z so­łec­twa Grabice i eko­tu­ry­sty­ka Chata w le­sie.

                

Powiązane wpisy

8 maja 2017, poniedziałek, 10:42

Majówka tuż – tuż

Przypominamy, że to już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę. Trwają ostat­nie przy­go­to­wa­nia – na­wet kwa­śne mle­ko już za­mó­wio­ne (sic!). Info rów­nież na FB: https://www.facebook.com/events/204706246685003/

Powiązane wpisy