20 grudnia 2016, wtorek, 12:37

Spokojnych i radosnych

chata-w-lesie-zima-2012-fot-wg

Powiązane wpisy

24 maja 2016, wtorek, 10:10

Urodzinki, urodzinki …

Urodzinki -

I już po …

Tymo 2016.jpg - 5  Urodzinki - i po

Powiązane wpisy

21 marca 2016, poniedziałek, 17:08

Zajączki już przyjechały

 

Stragan z zajączkami - duże

 

Myślę, że i do Was przy­je­cha­ły już za­jącz­ki na świę­ta.

Na mo­im osie­dlu po­ja­wi­ły się gro­mad­nie na sto­isku. Są na­praw­dę ory­gi­nal­ne, a nie ta­kie sztam­po­we, chiń­skie, jak z su­per­mar­ke­tu. To na­sze, ro­dzi­me rę­ko­dzie­ło. Brawo! – po­le­ca­my.

Życzymy więc wszyst­kim by­wal­com Chaty w le­sie i tym, któ­rzy jesz­cze nie zdą­ży­li za­wi­tać w Bory Stobrawskie – ra­do­sny­ch Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ciepła i po­go­dy du­cha – wszak już wio­sna po­wo­li na­sta­je.

Nasze se­zo­no­we lo­kum eko­tu­ry­stycz­ne po­wo­li otwie­ra­my (pod wa­run­kiem, że bę­dzie sta­bil­ne cie­pło) – bę­dzie za­tem moż­li­wo­ść re­zer­wa­cji po­by­tów.

 

 

 

Stragan z zajączkami na ZWM. Fot. WG - ok

Powiązane wpisy

25 maja 2015, poniedziałek, 22:22

Weselne przygotowania

W ostat­ni week­end uda­ło mi się wy­bu­do­wać drew­nia­ną es­trad­kę przy pa­wi­lo­nie ogro­do­wym, któ­ra bę­dzie sta­no­wi­ła po­sze­rze­nie par­kie­tu ta­necz­ne­go na naj­bliż­sze ple­ne­ro­we we­se­le Macieja i Izy. Już nie­ba­wem po­win­ny się po­ja­wić ko­lej­ne zdję­cia z na­mio­ta­mi i in­ny­mi de­ko­ra­cyj­ny­mi ele­men­ta­mi im­pre­zy w zna­nym nam ame­ry­kań­skim sty­lu, któ­ra po raz pierw­szy bę­dzie się od­by­wać na po­se­sji Chaty w le­sie.

Estrada taneczna przy Chacie w lesie. Fot. WG

Powiązane wpisy

22 kwietnia 2015, środa, 13:53

Na Dzień Ziemi

Wiekowe dęby w Borach Stobrawskich - fot. WG Dziś fo­to na­szej ro­dzi­mej przy­ro­dy: sta­re dę­by przy dro­dze oko­li­ca­ch Dębińca na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Oby nam ta­ki­ch ob­ra­zów ni­gdy nie za­bra­kło. Zatem sza­nuj­my przy­ro­dę i dbaj­my o na­sze śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne.

Powiązane wpisy