6 maja 2013, poniedziałek, 8:56

Dalszy etap placu zabaw

W ma­jo­wy week­end już by­ły pierw­sze pró­by ko­rzy­sta­nia z pla­cu za­baw. Ale to jesz­cze nie ko­niec. Mam na­dzie­ję, że za­po­wia­da­na po­go­da wresz­cie po­zwo­li na do­koń­cze­nie bu­do­wy.

Powiązane wpisy

25 kwietnia 2013, czwartek, 13:21

Już się mury pną do góry

Budowa pla­cu za­baw dla dzie­ci na­bie­ra tem­pa.

Powiązane wpisy

22 kwietnia 2013, poniedziałek, 9:14

Plac zabaw już w budowie

Budowa pla­cu za­baw przy Chacie w le­sie dla dzie­ci już roz­po­czę­ta. Oto pierw­szy etap.

Powiązane wpisy

14 kwietnia 2013, niedziela, 13:50

Wiosenne inwestycje

Już zgro­ma­dzi­łem od­po­wied­nie drew­no na bu­do­wę pla­cu za­baw dla dzie­ci. W mo­im au­tor­skim pro­jek­cie bę­dzie pia­skow­ni­ca, a nad nią do­mek dla dzie­ci, huś­taw­ki, ele­men­ty wspi­nacz­ko­we po sznu­ra­ch i da­cha­ch. I w  po­nie­dzia­łek już ru­szam do dzie­ła.

Powiązane wpisy

3 grudnia 2012, poniedziałek, 8:52

Plon konkursu „MIEJSCE Z KLIMATEM”

Taki oto dy­plom do­tarł do mnie w ostat­ni week­end. Został też do­ce­nio­ny na­sz prysz­nic pod ja­wo­rem z wo­dą ogrze­wa­ną ener­gią sło­necz­ną.

Serdeczne dzię­ki tym, któ­rzy do­ce­ni­li na­szą ba­zę eko­tu­ry­stycz­ną Chata w le­sie, ja­ko „Miejsce z kli­ma­tem” i tym, któ­rzy od­da­li gło­sy.

Szczęście też do­pi­sa­ło na­sze­mu gra­fi­ko­wi – Maćkowi G., któ­ry za ha­sło pro­mu­ją­ce to miej­sce wy­grał lot ba­lo­nem. Oto je­go  tre­ść:

Wdech głę­bo­ki, czu­je­sz świer­ki? Wstrzymaj kro­ki… sły­szy­sz ko­sy? Słuchaj pta­ków – nad­staw uszy! Tak wy­pocz­nie­sz w le­śnej głu­szy”

PS. Zapraszamy w okre­sie let­nim na­szy­ch sta­ły­ch by­wal­ców i ty­ch, któ­rzy jesz­cze nie mie­li oka­zji po­czuć na­szy­ch kli­ma­tów.

Powiązane wpisy