10 września 2018, poniedziałek, 20:08

Dożynki, dożynki …

Na Opolszczyźnie jak co ro­ku pod ko­niec la­ta od­by­wa­ją się po­cho­dy do­żyn­ko­we. Prezentowane są prze­cud­ne cac­ka w po­sta­ci nie­praw­do­po­dob­nie mi­ster­nie wy­ko­na­ny­ch ko­ron oraz oka­zjo­nal­ny­ch – czę­sto o za­bar­wie­niu sa­ty­rycz­nym de­ko­ra­cji wio­sek – go­spo­da­rzy do­ży­nek. Ta pre­zen­to­wa­na po­wy­żej ko­ro­na po­cho­dzi z miej­sco­wo­ści Dylaki pod Ozimkiem. A po­ni­żej za­gro­da mły­na­rza –  sta­ry młyn, za­byt­ko­we urzą­dze­nia (wial­nie) do czysz­cze­nia ziar­na i plo­ny.

Powiązane wpisy

20 marca 2016, niedziela, 19:06

Las wita was

Gipsowe oko­wy ze­rwa­ne­go mię­śnia brzu­cha­te­go nie po­zwa­la­ją mi na po­wi­ta­nie wio­sny w le­sie, a to już ju­tro.

Bardzo ża­łu­ję, bo dzień 21 mar­ca je­st za­ra­zem Międzynarodowym Dniem Lasu, stąd mo­je po­le­ce­nie po­sta sprzed kil­ku lat:

Las oj­ciec na­sz …

Powiązane wpisy

13 listopada 2014, czwartek, 12:04

W jesiennych barwach czerwieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza fla­ga na­ro­do­wa po­śród czer­wo­ne­go de­re­nia i czer­wo­ny­ch owo­ców dzi­kiej ró­ży dum­nie po­wie­wa w Dzień Niepodległości pod da­chem Chaty.

Powiązane wpisy

16 lutego 2014, niedziela, 13:53

Przygotowania do sezonu

Rozpoczynamy już przy­go­to­wa­nia do let­nie­go se­zo­nu. Ptaki też za­czy­na­ją po­wo­li gniaz­do­wa­nie. Nawoływania si­ko­rek i dzię­cio­łów co­raz bar­dziej wy­raź­ne. Trawa zie­le­nie­je i przy­go­to­wu­je się mi­mo­cho­dem do przed­wio­śnia, wszak do­pie­ro po­ło­wa lu­te­go.

Ja wy­bra­łem się le­śny­mi duk­ta­mi na re­ko­ne­sans, że­by po­wo­li przy­go­to­wać pie­sze tra­sy dla go­ści Chaty w le­sie. Dziś wy­bra­łem go­dzin­ną tra­sę do daw­ne­go, spe­cjal­ne­go ośrod­ka dla my­śli­wy­ch, któ­re zo­sta­ło udo­stęp­nio­ne ja­ko pu­blicz­ne miej­sce do bi­wa­ko­wa­nia na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w la­sa­ch obok Zagwiździa (prze le­śnej dro­dze  o na­zwie „Wrocławska  Droga” mię­dzy Zagwiździem a  Kęszycami).

To od na­szej Chaty w le­sie za­le­d­wie pół­go­dzi­ny spa­cer le­śnym duk­tem. Po dro­dze na­po­ty­ka­łem na sta­da do­rod­ny­ch je­le­ni (jesz­cze z oka­za­łym po­ro­żem tuż przed zrzu­ta­mi) wraz z to­wa­rzy­szą­cy­mi im ła­nia­mi.

Ale zna­la­złem też bez­po­śred­ni dukt do są­sia­du­ją­cej ba­zy agro­tu­ry­stycz­nej pod cie­ka­wą na­zwą Stobrawska Grzynda. Właśnie z wła­ści­cie­la­mi te­go miej­sca noc­le­go­we­go za­mie­rza­my uczest­ni­czyć we wspól­nym pro­jek­cie i re­ali­zo­wać spły­wy ka­ja­ko­we na­szą ma­łą rzecz­ką Budkowiczanką. W przy­go­to­wa­niu je­st spe­cjal­na ofer­ta spę­dze­nia week­en­do­we­go, ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku w Borach Stobrawskich w po­sta­ci peł­ne­go pa­kie­tu tu­ry­stycz­ne­go z noc­le­ga­mi, wy­ży­wie­niem i atrak­cja­mi.

 

Powiązane wpisy

21 listopada 2013, czwartek, 12:09

W kolorze bordo

Maleńkie ka­plicz­ki cer­kiew­ne, wie­lo­wie­żo­we, pra­wo­sław­ne cer­kwie ze zło­co­ny­mi cheł­ma­mi, chra­my i sta­re mo­na­sty­ry oży­wia­ją dziś smęt­ny pej­zaż ro­syj­skiej ar­chi­tek­tu­ry. W cza­sa­ch ra­dziec­ki­ch bu­rzo­ne lub od­da­wa­ne na ma­ga­zy­ny i staj­nie. Dziś – dzię­ki Bogu te bu­dow­le są od­da­wa­ne wier­nym i re­mon­to­wa­ne ich si­ła­mi. Powyżej zro­bio­ne wczo­raj prze­ze mnie zdję­cie od­no­wio­nej w ży­wy­ch ko­lo­ra­ch cer­kwii w oko­li­ca­ch Dworca Ryskiego w Moskwie.

Tę fo­to­gra­fię chcę spe­cjal­nie za­de­dy­ko­wać  Proboszczowi z Zagwiździa – ks. dr Alfredowi Skrzypczykowi. Bordowy ko­lor świet­nie uwy­dat­nia wszel­kie de­ta­le ar­chi­tek­to­nicz­ne w po­wią­za­niu z bie­lą. To wła­śnie na ten ko­lor bor­do, w po­łą­cze­niu ze zło­co­ny­mi wy­pu­kło­ścia­mi ma­lo­wa­ne je­st wnę­trze na­sze­go ko­ścio­ła pa­ra­fial­ne­go (przy­sió­łek Kęszyce i Chata w le­sie na­le­ży wła­śnie do niej).

Już nie­dłu­go bę­dzie moż­na po­dzi­wiać efek­ty tej nie­zwy­kłej od­wa­gi ko­lo­ry­stycz­nej. Już dziś obie­cu­ję za­mie­ścić od­po­wied­ni fo­to­re­por­taż i za­pra­szam do Zagwiździa w gmi­nie Murów.

Powiązane wpisy