8 listopada 2018, czwartek, 10:18

Śpiewamy Hymn w lesie …

 

Zapraszam do wspól­ne­go od­śpie­wa­nia Hymnu Polski z oka­zji 100 rocz­ni­cy od­zy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści.

11 li­sto­pa­da o go­dz. 12.00  na po­se­sji Chaty w le­sie.

Naszą ak­cję zgło­si­li­śmy na por­ta­lu: https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/niepodlegla-do-hymnu-564

Będzie też wspól­ne ogni­sko i nie­spo­dzian­ki, a kon­kret­nie mi­ni­kon­cert na gon­ga­ch.

Zapraszamy chęt­ny­ch w na­sz le­śny, li­sto­pa­do­wy ple­ner.

10 września 2018, poniedziałek, 20:08

Dożynki, dożynki …

Na Opolszczyźnie jak co ro­ku pod ko­niec la­ta od­by­wa­ją się po­cho­dy do­żyn­ko­we. Prezentowane są prze­cud­ne cac­ka w po­sta­ci nie­praw­do­po­dob­nie mi­ster­nie wy­ko­na­ny­ch ko­ron oraz oka­zjo­nal­ny­ch – czę­sto o za­bar­wie­niu sa­ty­rycz­nym de­ko­ra­cji wio­sek – go­spo­da­rzy do­ży­nek. Ta pre­zen­to­wa­na po­wy­żej ko­ro­na po­cho­dzi z miej­sco­wo­ści Dylaki pod Ozimkiem. A po­ni­żej za­gro­da mły­na­rza –  sta­ry młyn, za­byt­ko­we urzą­dze­nia (wial­nie) do czysz­cze­nia ziar­na i plo­ny.

20 marca 2016, niedziela, 19:06

Las wita was

Gipsowe oko­wy ze­rwa­ne­go mię­śnia brzu­cha­te­go nie po­zwa­la­ją mi na po­wi­ta­nie wio­sny w le­sie, a to już ju­tro.

Bardzo ża­łu­ję, bo dzień 21 mar­ca je­st za­ra­zem Międzynarodowym Dniem Lasu, stąd mo­je po­le­ce­nie po­sta sprzed kil­ku lat:

Las oj­ciec na­sz …

13 listopada 2014, czwartek, 12:04

W jesiennych barwach czerwieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza fla­ga na­ro­do­wa po­śród czer­wo­ne­go de­re­nia i czer­wo­ny­ch owo­ców dzi­kiej ró­ży dum­nie po­wie­wa w Dzień Niepodległości pod da­chem Chaty.

16 lutego 2014, niedziela, 13:53

Przygotowania do sezonu

Rozpoczynamy już przy­go­to­wa­nia do let­nie­go se­zo­nu. Ptaki też za­czy­na­ją po­wo­li gniaz­do­wa­nie. Nawoływania si­ko­rek i dzię­cio­łów co­raz bar­dziej wy­raź­ne. Trawa zie­le­nie­je i przy­go­to­wu­je się mi­mo­cho­dem do przed­wio­śnia, wszak do­pie­ro po­ło­wa lu­te­go.

Ja wy­bra­łem się le­śny­mi duk­ta­mi na re­ko­ne­sans, że­by po­wo­li przy­go­to­wać pie­sze tra­sy dla go­ści Chaty w le­sie. Dziś wy­bra­łem go­dzin­ną tra­sę do daw­ne­go, spe­cjal­ne­go ośrod­ka dla my­śli­wy­ch, któ­re zo­sta­ło udo­stęp­nio­ne ja­ko pu­blicz­ne miej­sce do bi­wa­ko­wa­nia na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w la­sa­ch obok Zagwiździa (prze le­śnej dro­dze  o na­zwie „Wrocławska  Droga” mię­dzy Zagwiździem a  Kęszycami).

To od na­szej Chaty w le­sie za­le­d­wie pół­go­dzi­ny spa­cer le­śnym duk­tem. Po dro­dze na­po­ty­ka­łem na sta­da do­rod­ny­ch je­le­ni (jesz­cze z oka­za­łym po­ro­żem tuż przed zrzu­ta­mi) wraz z to­wa­rzy­szą­cy­mi im ła­nia­mi.

Ale zna­la­złem też bez­po­śred­ni dukt do są­sia­du­ją­cej ba­zy agro­tu­ry­stycz­nej pod cie­ka­wą na­zwą Stobrawska Grzynda. Właśnie z wła­ści­cie­la­mi te­go miej­sca noc­le­go­we­go za­mie­rza­my uczest­ni­czyć we wspól­nym pro­jek­cie i re­ali­zo­wać spły­wy ka­ja­ko­we na­szą ma­łą rzecz­ką Budkowiczanką. W przy­go­to­wa­niu je­st spe­cjal­na ofer­ta spę­dze­nia week­en­do­we­go, ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku w Borach Stobrawskich w po­sta­ci peł­ne­go pa­kie­tu tu­ry­stycz­ne­go z noc­le­ga­mi, wy­ży­wie­niem i atrak­cja­mi.