5 stycznia 2020, niedziela, 20:05

Z nowymi planami w Nowy Rok

Już wspo­mi­na­łem kie­dyś na blo­gu o swo­ich za­in­te­re­so­wa­nia­ch i pla­na­ch po­sze­rze­nia ho­ry­zon­tów. Tym no­wym hob­by sta­ły się po­dy­plo­mo­we stu­dia z za­kre­su na­tu­ro­te­ra­pii. W po­ło­wie ubie­głe­go ro­ku ukoń­czy­łem je na GWSP im. Karola Goduli w Chorzowie.

Zdobytą wie­dzę chciał­bym wy­ko­rzy­stać przy or­ga­ni­za­cji spe­cjal­ny­ch tur­nu­sów pro­mo­cji zdro­wia, zdro­we­go ży­wie­nia i zdro­we­go try­bu ży­cia z wy­ko­rzy­sta­niem al­ter­na­tyw­ny­ch form te­ra­pii przy ko­rzy­sta­niu z nie­zwy­kłej lo­ka­li­za­cji Chaty w le­sie. Otoczenie w mia­rę nie­ska­zi­tel­nej na­tu­ry Borów Stobrawskich stwa­rza te moż­li­wo­ści.

Jedną z pierw­szy­ch form te­ra­pii chciał­bym już po­le­cić – to te­ra­pia sau­ną. Tu przy­to­czę jed­ną z tez le­ka­rza, na­tu­ro­te­ra­peu­ty – Lawrenca Wilsona, któ­ry pi­sze:

W cza­sie sys­te­ma­tycz­ne­go ko­rzy­sta­nia z sau­ny co­fa się wie­le zmian, któ­re po­ja­wi­ły się wraz z wie­kiem. Obejmuje to ta­kie pro­ce­sy jak spo­wol­nie­nie me­ta­bo­li­zmu, osła­bie­nie po­ce­nia się, utrud­nio­ny po­wrót do zdro­wia i zmniej­szo­na zdol­no­ść do po­zby­wa­nia się tok­syn i in­fek­cji. Zmiany te zwięk­sza­ją ry­zy­ko po­ja­wie­nia się po­waż­niej­szy­ch cho­rób i przy­spie­szo­ne­go sta­rze­nia się. Ponieważ te­ra­pia sau­ną mo­że cof­nąć te zmia­ny, mo­że być trak­to­wa­na ja­ko do­sko­na­ła te­ra­pia prze­ciw­sta­rze­nio­wa”. *

    

 

 

 

 

 

Już od ubie­głe­go ro­ku funk­cjo­nu­je na­sza sau­na w sto­do­le i cie­szy się po­wo­dze­niem na­szy­ch go­ści. Zainteresowanych pro­szę o kon­takt ma­ilo­wy: info@chatawlesie.pl

______________________________________________________________

* Lawrence Wilson, MD „Terapia sau­ną w ce­la­ch de­tok­sy­ka­cyj­ny­ch i lecz­ni­czy­ch” – Wydawnictwo Lekarskie SIMILIMUM 2017.

21 sierpnia 2019, środa, 17:55

Stobrawskie zioła lecznicze

Pełnia la­ta, ale i peł­nia roz­kwi­tu lecz­ni­czy­ch ziół. Warto je za­cząć zbie­rać. A ja mam oso­bi­ste po­wo­dy, że­by te­ma­to­wi zio­ło­lecz­nic­twa po­świę­cić wię­cej uwa­gi.

Otóż ostat­nie dwa la­ta zgłę­bia­łem wie­dzę z za­kre­su NATUROTERAPII w ra­ma­ch po­dy­plo­mo­wy­ch stu­diów na GWSP w Chorzowie. Z dy­plo­mem w kie­sze­ni bę­dę mó­gł pro­mo­wać ak­tyw­ny i zdro­wy styl ży­cia w zgo­dzie z pra­wa­mi na­tu­ry w po­łą­cze­niu z wy­bra­ny­mi for­ma­mi te­ra­pii na­tu­ral­ny­ch. Chata w le­sie zda­je się być do­sko­na­łym do te­go miej­scem (o zio­ło­we, lecz­ni­cze kynk­tu­ry już moż­na py­tać).

Zbieractwo ziół na te­re­nie Borów Stobrawskich oneg­daj by­ło bar­dzo po­pu­lar­ne. Do dnia dzi­siej­sze­go stoi w miej­sco­wo­ści Krzywizna za­byt­ko­wy, pię­tro­wy drew­nia­ny bu­dy­nek, któ­ry peł­nił kie­dyś ro­lę su­szar­ni ziół.

Zdjęcie po­wy­żej przed­sta­wia zie­le dziu­raw­ca zwy­czaj­ne­go (Hypericum per­fo­ra­tum) i ro­śnie do­ść ob­fi­cie w na­szym przy­do­mo­wym oto­cze­niu. O wszech­stron­ny­ch wla­ści­wo­ścia­ch lecz­ni­czy­ch dziu­raw­ca pi­sa­li już Hipokrates i Paracelsus. Wykorzystywany je­st ja­ko śro­dek roz­kur­czo­wy, dzia­ła­ją­cy na mię­śnie gład­kie ukla­du tra­wien­ne­go i na dro­gi żół­cio­we oraz ja­ko śro­dek uszczel­nia­ją­cy na­czy­nia krwio­no­śne. Działa też w za­bu­rze­nia­ch ner­wo­wy­ch.

Oto przy­kła­dy zgro­ma­dzo­nej prze­ze mnie li­te­ra­tu­ry. Nie pre­zen­tu­ję ca­łej swo­jej bi­blio­te­ki, ale tyl­ko nie­któ­re po­zy­cje war­te po­le­ce­nia.