7 grudnia 2010, wtorek, 17:50

Pora na biegówki

Dziś przy nie­co ła­god­niej­szej zi­mie przy­szła po­ra na wy­cią­gnię­cie bie­gó­wek, któ­re cze­ka­ły na stry­chu od po­przed­nie­go se­zo­nu.

Na roz­grzew­kę zro­bi­łem je­dy­nie nie­wiel­ka pę­tlę w oko­li­ca­ch Kęszyc. Dukty za­sta­łem bar­dzo do­brze od­śnie­żo­ne przez le­śne służ­by po ostat­ni­ch opa­da­ch śnie­gu. Można więc śmia­ło się za­pu­ścić w Bory Stobrawskie.

W trak­cie go­dzin­nej tra­sy kil­ka­krot­nie spo­ty­ka­łem się z prze­bie­ga­ją­cy­mi mło­dy­mi sar­na­mi i z oka­za­ły­mi ro­ga­cza­mi. Niestety nie zdą­ży­łem wy­jąć apa­ra­tu, aby to uwiecz­nić. Natomiast le­śne duk­ty pre­zen­tu­ją się uro­kli­wie.

PS. Oferta wspól­ne­go re­lak­su na bie­gów­ka­ch w za­kład­ce. Zapraszam

2 grudnia 2010, czwartek, 16:36

W zimowej szacie

Dziś przyszła pora na dokarmianie moich sikorek. Przy okazji zrobiłem kilka fotek prawdziwej zimy w lesie.

29 listopada 2010, poniedziałek, 17:05

Zima już przyszła

Zmieniła się bar­wa fo­tek na blo­gu. Zawiało, za­sy­pa­ło i po­bie­la­ło mo­je le­śne oto­cze­nie.

Po raz pierw­szy mia­łem pro­blem z do­tar­ciem do le­śnej cha­ty. Jeszcze wczo­raj ostat­ni go­ście te­go­rocz­ne­go se­zo­nu ko­rzy­sta­li z uro­ków je­sie­ni pod­czas im­pre­zy Andrzejkowej.

A już dziś by­łem zmu­szo­ny brnąć w za­spa­ch nie­ośnie­żo­nej dro­gi do­jaz­do­wej, aby prze­trans­por­to­wać wy­mie­nio­ne let­nie opo­ny. Udało się z wiel­kim tru­dem po­ko­nać miej­sca­mi dzie­wi­czą tra­sę z mak­sy­mal­na pręd­ko­ścią 40 km na go­dzi­nę. Leśna mi­jan­ka gro­zi­ła osu­nię­ciem się sa­mo­cho­du do ro­wu i po­zo­sta­niem w za­spie (sic!). Ratunkiem by­ły świe­żo za­ło­żo­ne zi­mo­we opo­ny.

Też nie po­wio­dła mi się pró­ba wjaz­du na po­se­sję z po­wo­du zwa­łów śnie­gu i sa­mo­chód po­zo­sta­wi­łem przy bra­mie. Natomiast za­spa przy furt­ce by­ła tak du­ża, że na­wet nie sta­ra­łem się jej usu­wać, co ob­ra­zu­je fot­ka obok.

PS. W ocze­ki­wa­niu na na­dej­ście zbio­ro­we­go zdję­cia, zi­mo­we już po­zdro­wie­nia dla Andrzejkowych go­ści.

Oto po­ja­wi­ło się na­de­sła­ne zbio­ro­we zdję­cie – dzię­ki Panie Januszu!

22 października 2010, piątek, 16:55

Barwy jesienne

Zanim pierw­szy śnieg przy­kry­je zie­lo­ną jesz­cze tra­wę w na­szej osa­dzie – spójrz­my na je­sien­ne bar­wy, któ­re ota­cza­ją nas do­oko­ła. Oto jed­na z łąk w Kęszycach i pa­śnik dla pło­wej zwie­rzy­ny na tle wie­lo­barw­ne­go la­su.

3 października 2010, niedziela, 13:05

Jesienne impresje

Przy pięk­nej, je­sien­nej po­go­dzie ła­my blo­ga od­da­ję dziś jed­nej z uczest­ni­czek warsz­ta­tów psy­cho­lo­gicz­ny­ch, któ­re trwa­ją w na­szej ba­zie eko­tu­ry­stycz­nej. Oto jej fo­to­gra­ficz­ne im­pre­sje do­ko­na­ne przed za­ję­cia­mi. Fot. Ewa Parcej