25 czerwca 2017, niedziela, 22:08

Przeszła wiosna – idzie lato

 

 

Zapraszamy do re­zer­wa­cji let­ni­ch po­by­tów bli­sko na­tu­ry. To sam śro­dek Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Od nas tyl­ko rzut be­re­tem na ka­ja­ki po Budkowiczance.

22 maja 2017, poniedziałek, 11:08

Się działo … na pikniku Majowym

 

Nasz ma­jo­wy pik­nik „Na ko­le na Szlajsa” czy­li „Rowerem do Kęszyc” cie­szył się po­wo­dze­niem. Rodziny z dzieć­mi przy­by­wa­ły z oko­licz­ny­ch miej­sco­wo­ści. Niektórzy ro­we­rzy­ści po­ko­na­li nie­złe od­le­gło­ści, że­by do­trzeć do na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie. Zwycięzca dy­stan­su zdo­był na­gro­dę za sześć­dzie­się­cio­li­ko­me­tro­wy dy­stans i za­dzi­wił wszyst­ki­ch swo­im świet­nym wie­kiem – 77 lat.

Wszystkie za­pla­no­wa­ne kon­ku­ren­cje się od­by­ły z udzia­łem po­nad set­ki osób, z cią­gle do­cho­dzą­cy­mi i ko­rzy­sta­ja­cy­mi z bo­ga­tej ofer­ty rekreacyjno-sportowej i in­te­gra­cyj­nej. Mecze siat­ków­ki ro­ze­gra­ły czte­ry dru­ży­ny (z Zagwiździa, Grabic, Radomierowic i Opola). Były bie­gi prze­ła­jo­we, rzu­ty kło­dą dla strong me­nów, rzu­ty be­re­tem dla pań, sla­lom dla dzie­ci i wie­le cie­ka­wy­ch za­jęć re­kre­acyj­ny­ch. Były też ko­ła­cze, paj­da ze smal­cem, gu­la­sz i na­wet praw­dzi­we kwa­śne mle­ko – jak u ma­my. Dla zwy­cięz­ców by­ły dy­plo­my i na­gro­dy rze­czo­we, któ­ry­ch fun­da­to­ra­mi by­ły fir­my: Esteves-DWD Polska z Zagwiździa, Jaro-Max Jan Czyszczoń z Murowa, Zakład Usług Elektrotechnicznych „ELTEL” Gonsior Łukasz oraz Pani Ewa Fortuna – rad­na gmi­ny Murów.

Oto krót­ka fo­to­re­la­cja na­sze­go są­sia­da – Wieśka Błoniarza. Zainteresowanych po­zo­sta­ły­mi zdję­cia mi od­sy­łam na ad­res: info@chatawlesie.pl gdzie bę­dzie moż­na otrzy­mać in­dy­wi­du­al­ny do­stęp. Imprezę koń­czy­ło tra­dy­cyj­ne na­bo­żeń­stwo ma­jo­we „Chwalcie łą­ki uma­jo­ne …” (po raz pierw­szy od­pra­wia­ne w Kęszycach) pod krzy­żem na po­se­sji nr 4.

Organizatorami pik­ni­ku by­ły pa­nie z so­łec­twa Grabice i eko­tu­ry­sty­ka Chata w le­sie.

                

8 maja 2017, poniedziałek, 10:42

Majówka tuż – tuż

Przypominamy, że to już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę. Trwają ostat­nie przy­go­to­wa­nia – na­wet kwa­śne mle­ko już za­mó­wio­ne (sic!). Info rów­nież na FB: https://www.facebook.com/events/204706246685003/

18 kwietnia 2017, wtorek, 10:19

„Na kole na Szlajsa” czyli >Rowerem do Kęszyc<

Wracamy do tra­dy­cji or­ga­ni­za­cji im­prez ma­jo­wy­ch. Tym ra­zem ini­cja­tor­ka­mi by­ły pa­nie z Sołectwa Grabice, do któ­re­go na­le­ży le­śna osa­da Kęszyce. Tak po­wstał po­my­sł za­pro­sze­nia na ma­jów­kę –  na wspól­nie or­ga­ni­zo­wa­ny pik­nik pod ha­słem: „Na ko­le na Szlajsa” – ta­ką kie­dyś na­zwą Kęszyc się po­słu­gi­wa­no.

Zapraszamy więc chęt­ny­ch, któ­rzy z róż­ny­ch stron bę­dą się zjeż­dżać ro­we­ra­mi (ale nie tyl­ko) by brać udział w róż­ny­ch kon­ku­ren­cja­ch na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie i w  jej oko­li­ca­ch.  Będą rów­nież kon­ku­ren­cje bie­go­we – na­wią­zu­ją­ce do ogól­no­pol­skiej ak­cji „POLSKA BIEGA”, któ­ry­ch trzy edy­cje już by­ły przez nas or­ga­ni­zo­wa­ne.

Mamy na­dzie­ję, że do­trą nie tyl­ko miesz­kań­cy po­bli­ski­ch wio­sek, ale za­pra­sza­my też miesz­kań­ców Opola, dla któ­ry­ch wy­zna­czy­li­śmy ponkt star­to­wy do przy­jaz­du ro­we­rem na Pl. Wolności o go­dz. 10.30

23 lutego 2017, czwartek, 12:21

Drogowskazy, drogowskazy …

Zanim przyj­dzie po­ra na wio­sen­ne spa­ce­ry –  ma­ła za­gad­ka. Gdzie znaj­du­je się ta­ki dro­go­wskaz?

Może to bę­dzie in­spi­ra­cja do pla­no­wa­nia week­en­do­wy­ch wy­pa­dów z noc­le­giem w agro­tu­ry­sty­ce?. A po­tem ro­we­rem na:

  • ka­ja­ki,
  • do ogro­du bo­ta­nicz­ne­go,
  • i war­to też zwie­dzić za­byt­ki.