25 grudnia 2009, piątek, 21:47

Czy moje karpie koi przeżyły?

Jeszcze przed Wigilią zin­wen­ta­ry­zo­wa­łem swo­je ryb­ki w oczku wod­nym. Mam na­dzie­ję, że unik­nę­ły okrut­ne­go lo­su wi­gi­lij­ny­ch kar­pii. Na szczę­ście już na po­cząt­ku grud­nia prze­zor­nie osia­dły w den­ny­ch za­ka­mar­ka­ch.

Powiązane wpisy

25 grudnia 2009, piątek, 20:44

Moje leśne ptaszyny

dzięciołek je słoninkę

Wrócił do na­szej cha­ty dzię­cio­łek, któ­ry każ­dej zi­my tra­fia do na­sze­go karm­ni­ka. Ten z czer­wo­ną czu­pry­ną to osob­nik mę­ski.

Powiązane wpisy

24 grudnia 2009, czwartek, 20:18

Sikorki sfotografowane

Sikorki na karmniku

Udało mi się zro­bić pięk­ne zdję­cie! Oceńcie sa­mi.

Powiązane wpisy

19 grudnia 2009, sobota, 21:39

Dzik zostawił tropy na śniegu

Wróciłem wła­śnie ze spa­ce­ru. Tropami dzi­ka! Natknąłem się na nie tuż pod ogro­dem, po stro­nie la­su. Musiał być do­ro­sły i do­syć du­ży bo zo­sta­wił sze­ro­kie od­ci­ski na świe­żym śnie­gu. Poszedłem po ni­ch aż do za­ga­ini­ka, aż trop się urwał w gę­stwi­nie…

Ciekawe czy dzi­ki lu­bią śnieg?

Powiązane wpisy