Gospodarze

.                          

Dokonaliśmy mo­der­ni­za­cji przed­wo­jen­ne­go sie­dli­ska le­śny­ch osad­ni­ków w ser­cu Borów Stobrawskich z za­cho­wa­niem sta­ry­ch ele­men­tów ar­chi­tek­tu­ry.

Gromadzimy za­byt­ko­we, in­te­re­su­ją­ce eks­po­na­ty wy­po­sa­że­nia i sa­mi do­ko­nu­je­my re­no­wa­cji za­byt­ko­wy­ch  me­bli i sta­ry­ch sprzę­tów go­spo­dar­stwa wiej­skie­go re­gio­nu. Staramy się oca­lić wspól­ne dzie­dzic­two kul­tu­ro­we na­szy­ch przod­ków.

Przygotowaliśmy miej­sca noc­le­go­we  w za­adap­to­wa­ny­ch po­miesz­cze­nia­ch i przy wy­ko­rzy­sta­niu ory­gi­nal­ne­go wy­po­sa­że­nia. Goście ma­ją moż­li­wo­ść de­gu­sta­cji na­szy­ch, lo­kal­ny­ch, eko­lo­gicz­ny­ch wy­ro­bów (m.in. Stobrawska Śliwowica Borowa).

Zapraszamy do nas wszyst­ki­ch, któ­rzy pra­gną wy­po­czy­wać na ło­nie na­tu­ry, ko­cha­ją przy­ro­dę i siel­skie kli­ma­ty. Możemy się po­chwa­lić  cer­ty­fi­ka­tem dla obiek­tów noc­le­go­wy­ch, któ­re re­ali­zu­ją eko­tu­ry­stycz­ne ofer­ty pod ha­słem: Blisko Natury. Przyznany nam po­rzez Instytut Na Rzecz Ekorozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gspodarki Wodnej.

A ha­sło po­le­ca­ne na­szym go­ściom brzmi: „Posłuchaj ci­szy Borów Stobrawskich”.

Wojtek i Zosia Gurgul 

oraz Kasia i Maciej