Ekologiczna polityka cookies

Serwis chatawlesie.pl uży­wa pli­ków co­okies, by uła­twić ko­rzy­sta­nie ze stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Korzystając ze stro­ny wy­ra­ża­sz zgo­dę na uży­wa­nie co­okie, zgod­nie z ak­tu­al­ny­mi usta­wie­nia­mi prze­glą­dar­ki. Jeśli nie chce­sz, by pli­ki co­okies by­ły za­pi­sy­wa­ne na Twoim dys­ku zmień usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki.

 1. Serwis chatawlesie.pl nie zbie­ra w spo­sób au­to­ma­tycz­ny żad­ny­ch in­for­ma­cji, z wy­jąt­kiem in­for­ma­cji za­war­ty­ch w pli­ka­ch co­okies.


2. Pliki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wy­ch Serwisu. Cookies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny nu­mer.

3. Podmiotem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu pli­ki co­okies oraz uzy­sku­ją­cym do ni­ch do­stęp je­st ope­ra­tor ser­wi­su Chatawlesie.pl z sie­dzi­bą pod ad­re­sem Kęszyce 7, 46-030 Murów.

4. Pliki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ce­lu:

a) do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wy­ch Serwisu do pre­fe­ren­cji Użytkownika oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wy­ch; w szcze­gól­no­ści pli­ki te po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użytkownika Serwisu i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do je­go in­dy­wi­du­al­ny­ch po­trzeb;

b) two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re po­ma­ga­ją zro­zu­mieć, w ja­ki spo­sób Użytkownicy Serwisu ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wy­ch, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści;

c) utrzy­ma­nie se­sji Użytkownika Serwisu (po za­lo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użytkownik nie mu­si na każ­dej pod­stro­nie Serwisu po­now­nie wpi­sy­wać lo­gi­nu i ha­sła;

5. W ra­ma­ch Serwisu sto­so­wa­ne są dwa za­sad­ni­cze ro­dza­je pli­ków co­okies: „se­syj­ne”  (ses­sion co­okies) oraz „sta­łe” (per­si­stent co­okies). Cookies „se­syj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Stałe” pli­ki co­okies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­tra­ch pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
6. W ra­ma­ch Serwisu sto­so­wa­ne są na­stę­pu­ją­ce ro­dza­je pli­ków co­okies:

a) „nie­zbęd­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­ny­ch w ra­ma­ch Serwisu, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne do usług wy­ma­ga­ją­cy­ch uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­ma­ch Serwisu;

b) pli­ki co­okies słu­żą­ce do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wa­ne do wy­kry­wa­nia nad­użyć w za­kre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­ma­ch Serwisu;

c) „wy­daj­no­ścio­we” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie in­for­ma­cji o spo­so­bie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wy­ch Serwisu;

d) „funk­cjo­nal­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce „za­pa­mię­ta­nie” wy­bra­ny­ch przez Użytkownika usta­wień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fej­su Użytkownika, np. w za­kre­sie wy­bra­ne­go ję­zy­ka lub re­gio­nu, z któ­re­go po­cho­dzi Użytkownik, roz­mia­ru czcion­ki, wy­glą­du stro­ny in­ter­ne­to­wej itp.;

e) „re­kla­mo­we” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce do­star­cza­nie Użytkownikom tre­ści re­kla­mo­wy­ch bar­dziej do­sto­so­wa­ny­ch do ich za­in­te­re­so­wań.
7. W wie­lu przy­pad­ka­ch opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wy­ch (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mo­gą do­ko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień do­ty­czą­cy­ch pli­ków co­okies. Ustawienia te mo­gą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w ta­ki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­nia­ch prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bą­dź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­ba­ch ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­nia­ch opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).
8. Operator Serwisu in­for­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mo­gą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­na­ch in­ter­ne­to­wy­ch Serwisu.
9. Pliki co­okies za­miesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i wy­ko­rzy­sty­wa­ne mo­gą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cy­ch z ope­ra­to­rem Serwisu re­kla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.
10. Więcej in­for­ma­cji na te­mat pli­ków co­okies do­stęp­ny­ch je­st pod ad­re­sem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sek­cji „Pomoc” w me­nu prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.