Księga gości

Zapraszamy do ko­men­to­wa­nia po­ja­wia­ją­cy­ch się po­stów, wpi­sy­wa­nia wła­sny­ch spo­strze­żeń z po­by­tu w Chacie w le­sie (oso­bi­ście, bą­dź tyl­ko wir­tu­al­nie). Wspólnie two­rzy­my hi­sto­rię te­go ukry­te­go w Borach Stobrawskich miej­sca – przy­bli­ża­jąc je mi­ło­śni­kom na­tu­ry, eko­lo­gii i al­ter­na­tyw­nej tu­ry­sty­ki.

36 komentarzy Księga gości

 • Dziękuję za wspa­nia­łe i cie­płe przy­ję­cie nas z żo­ną w cha­cie :) Pozdrawiam Adrian z Adą :)

 • Klimatyczne miej­sce do od­po­czyn­ku i kon­tem­pla­cji. Polecam wszyst­kim.

 • Magiczne miej­sce, po­le­cam go­rą­co!! za­rów­no sa­me­mu jak i z dzieć­mi! wszy­scy się bę­dą świet­nie ba­wi­li :)

 • Krzysztof Sokołek

  Wspaniały wy­po­czy­nek bar­dzo mi­li wła­ści­cie­le pięk­na oko­li­ca bli­sko­ść na­tu­ry te­go nie da się opi­sać to trze­ba zo­ba­czyć go­rą­co po­le­cam bo warto!Dziękuję za tak mi­ło spę­dzo­ny czas.Pozdrawiam

 • Anonim

  Wspaniały wy­po­czy­nek bar­dzo mi­li wła­ści­cie­le pięk­na oko­li­ca po­le­cam go­rą­co bo war­to ci­sza bli­ski kon­takt z na­tu­rą dzię­ku­ję za mi­ła at­mos­fe­rę Pozdrawiam.

 • Wspaniałe miej­sce – jak ze snu

 • Doskonałe i pięk­ne miej­sce, po­śród uro­kli­wej przy­ro­dy :) Pozdrawiam.

 • Pobyt w tym miej­scu uwa­żam za uda­ny. Pokoje bar­dzo ład­ne, czy­ste. Kwatera po­ło­żo­na z da­la od zgieł­ku i ha­ła­sów cy­wi­li­za­cji OGÓLNIE – ZDECYDOWANIE POLECAM.

 • Wydaje się to świet­ne miej­sce na wy­po­czy­nek i re­laks ;)

 • Nasi zna­jo­mi by­li, po­le­ca­ją :) my wy­bie­rze­my się w ma­ju. Pozdrawiam

 • Super stro­na a miej­sce je­st bar­dzo pięk­ne i ma­low­ni­cze

 • Cześć, je­stem przy­ja­cie­lem Janusza, w Kęszycach spę­dzi­łem mnó­stwo cza­su.

  Zapraszam na stro­nę, wy­star­czy wpi­sać w Googlach: WALERYCH.

  Pozdrawiam

  • Witam i wo­bec te­go za­pra­szam Cię do do­pi­sa­nia hi­sto­rii te­go miej­sca, któ­re nie­gdyś gro­ma­dzi­ło świat ar­ty­stycz­nej bo­he­my. Najlepiej w ko­men­ta­rza­ch pod za­miesz­czo­ny­mi po­sta­mi, gdzie już się znaj­du­ją in­ne ko­men­ta­rze.
   Pozdrawiam i za­pra­szam do Chaty w le­sie. Wojtek G.

 • Fajna stro­na. Pozdrawiam ser­decz­nie i ży­czę po­wo­dze­nia

 • Wiesiek Kaczmar

  Jak mi­ło zo­ba­czyć szczę­śli­we twa­rze przy­ja­ciół, zwłasz­cza ty­ch nie wi­dzia­ny­ch od lat! Witam Wojtku ser­decz­nie i przy­zna­ję, że Wasza le­śna cha­ta – na­wet oglą­da­na wy­łącz­nie wir­tu­al­nie – zro­bi­ła na mnie ol­brzy­mie wra­że­nie. A po­nie­waż na­dal prze­kła­dam re­al nad do­zna­nia wir­tu­al­ne – przy naj­bliż­szej oka­zji po­sta­ram się po­znać to miej­sce na­ocz­nie. Pozdrawiam cie­pło!

 • Iwcia

  Wymarzone miej­sce na wy­po­czy­nek:) Panie Wojtku je­ste­śmy umó­we­ni na ta pra­cę wa­ka­cyj­ną;) Pozrawiamy z ALbertem z Piły:))

 • Dorota Kawska

  Fajna stron­ka :-) Będę tu za­glą­dać. Trafiłam na nią dzię­ki szpa­kom ;-) Szukałam in­for­ma­cji o szpa­ka­ch i wy­świe­tlił mi się link z in­for­ma­cją, że u Was już przy­le­cia­ły :-)
  Pozdrawiam.

 • Robert Dobosz

  Rewelacyjne miej­sce!
  Z kli­ma­tem i du­szą.
  No i z do­sko­na­łym żur­kiem;-)
  Jeszcze raz wiel­kie dzię­ki Panie Wojtku.

 • Ania i Karolina

  Jest to cu­dow­ne miej­sce jak z baj­ki, prze­sym­pa­tycz­ni go­spo­da­rze. Z pew­no­ścią tu jesz­cze wró­ci­my:)

 • Wojtek Karoński

  Cześć Wojtuś cie­szę się że od­by­ła się uro­czy­sto­ść wpi­sa­nia w po­czet Bractwa Wojtka Bonowicza. Przybył nam ko­lej­ny bry­lant. Pozdrawiam Wojtek.

 • Przemek Olek

  Już po po­wro­cie z grzyb­ków. Trasa Kęszyce – Bielsko-Biała rap­tem 2,5 go­dzi­ny. Jeszcze raz po­dzi­wia­my zbio­ry i wspo­mi­na­my no­wo po­zna­ne, a już tak lu­bia­ne przez nas miej­sce. Panie Wojtku, mo­że by Pan udo­stęp­nił na stro­nie plik au­dio z ry­kiem je­le­nia?;) bę­dzie hit!:) Jeszcze raz dzię­ku­je­my za go­ścin­no­ść naj­wyż­szej pró­by.

 • Wiesław Sierpiński

  Byłem z Celiną na grzy­ba­ch 18.09,są moż­na ko­są ko­sić w każ­dym miejscu.Jeszcze wpadniemy.Pozdrowienia

 • PRZEUROCZE MIEJSCE ja­kim je­st Chata w le­sie na dłu­go po­zo­sta­nie w mo­jej pa­mię­ci. Szczególnie go­ścin­na, cie­pła i praw­dzi­wie przy­tul­na kuch­nia, w któ­rej po­god­nie by­ło na­wet pod­czas desz­czo­wej au­ry:))
  Dodatkowo wspa­nia­ła ci­sza da­ją­ca od­po­czy­nek zmę­czo­nym miej­skim ha­ła­sem uszom uczest­ni­ków Warsztatów Rozwoju Osobistego z EFT by­ła do­świad­cze­niem za­uwa­żal­nym dla wie­lu. Prawdziwie by­ło „ci­cho w usza­ch” :))
  Dziękuję go­spo­da­rzom Chaty za to, że uda­ło im się stwo­rzyć tak wspa­nia­łe i go­ścin­ne miej­sce, w któ­rym ma się wra­że­nie, że je­st się u sie­bie i mam na­dzie­ję, że Chata znów nie­dłu­go bę­dzie go­ścić mnie i in­ny­ch lu­dzi, któ­ry­ch przy­wa­bi swą wspa­nia­łą au­rą.
  Jak wspa­nia­le by­ło na Warsztatach EFT w Chacie w le­sie moż­na ogląd­nąć na mo­jej stro­nie http://eft-tapping.pl

  Pozdrawiam ser­decz­nie.
  Aleksandra Kowalska – tre­ner EFT

 • Paweł Skowron

  Bardzo faj­na stron­ka, za­chę­ca do od­wie­dze­nia te­go miej­sca.
  Panie Wojtku po­zdro­wie­nia od Pawła i Marty z Kielc (Poznaliśmy się z Panem pod­czas tur­nu­su miesz­ka­li­śmy w ho­te­lu Castello któ­ry się za­koń­czył przed­wczo­raj)
  Zapewne Pan pa­mię­ta nas.
  Jeszce raz ser­decz­nie po­zdra­wia­my…

 • Zbyszek

  Dom oglą­da­łem na ży­wo na­praw­dę faj­ny

 • Mieczysław Tincel

  Chata w le­sie i jej go­spo­da­rze są su­per. Niestety ta­ki­ch „baj­ko­wy­ch” miej­sc je­st zbyt ma­ło. Wojtku, stwo­rzy­łeś na Ziemi Opolskiej ma­ły „Raj”. I tak trzy­maj!!!

 • Świetne miej­sce. Pojawimy się zno­wu w więk­szym gro­nie. Z po­zdro­wie­nia­mi ode mnie i http://www.landklinika.pl
  Rafał

 • Sylwia Kowalczyk

  POLECAM, POLECAM, POLECAM!!!!!!!!!!!!
  Dla wszyst­ki­ch któ­rzy ko­cha­ją przy­ro­dę. Bardzo mi­ła at­mos­fe­ra, wspa­nia­łe je­dze­nie, nie­za­po­mnia­ne miej­sce na­wet bez prą­du :)

  • Fakt, zda­rzył się brak prą­du pod­czas ubie­gło­rocz­ne­go taj­fu­nu (o nim w jed­nym z po­stów). Pozdrawiam Pani Sylwio wszyst­ki­ch Mazurów z Mazur.

 • Wojciech Dominiak

  Wojtku, ser­decz­nie gra­tu­lu­ję po­my­słu na cha­tę, stro­ny i „mięk­kie­go pió­ra”. Trzymam kciu­ki za Was :) Powodzenia :)

 • Wiesław Sierpiński

  Wspaniałe miej­sce do peł­ne­go wypoczynku.Polecam bo znam od lat.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>