Oferta

Zapraszamy do wypoczynku na łonie natury w naszej
Chacie w lesie
w Kęszycach na Opolszczyźnie –
w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. 

chata w lesie - duży dom do wynajęcia

Z przy­jem­no­ścią od­da­my Wam do dys­po­zy­cji miej­sca noc­le­go­we w na­szym dom­ku let­nim.

Już od wcze­snej wio­sny i do póź­nej je­sie­ni ofe­ru­je­my od­re­stau­ro­wa­ną cha­tę ze sta­ry­mi pie­ca­mi, me­bla­mi i sprzę­ta­mi go­spo­dar­stwa wiej­skie­go.

Plac zabaw dla dzieciW oto­cze­niu cha­ty licz­ne le­śne duk­ty do upra­wia­nia nor­dic wal­king i jaz­dy na ro­we­ra­ch. Na pół­hek­ta­ro­wej, ogro­dzo­nej po­se­sji miej­sce na ogni­sko – je­st też do­stęp­ny grill z pa­wi­lo­nem do bie­sia­do­wa­niawie­lo­funk­cyj­ny plac za­baw dla dzie­ci  (z dom­kiem na pa­la­ch i tram­po­li­ną) oraz oczko wod­ne z ko­lo­ro­wy­mi ryb­ka­mi.

Możecie za­miesz­kać w jed­nym z bar­dzo cie­ka­wie urzą­dzo­ny­ch po­koi:

 • Zabytkowa Sypialenka – 2 od­dziel­ne tra­dy­cyj­ne, ru­sty­kal­ne łóż­ka – w głów­nym bu­dyn­ku cha­ty,
 • w tzw. Małym DomkuPracownia (Studio) z an­tre­so­lą i 2 po­je­dyn­czy­mi i 1 po­dwój­nym łóż­kiem (na­roż­ni­kiem)
 • i Bocianówka z po­dwój­nym ło­żem i so­fą. Dla ty­ch po­miesz­czeń wspól­ny wę­zeł sa­ni­tar­ny i w peł­ni wy­po­sa­żo­na kuch­nia z na­czy­nia­mi, dwu­pal­ni­ko­wą ku­chen­ką elek­trycz­ną i lo­dów­ką.
 • Pokój ko­min­ko­wy z po­dwój­nym miej­scem do spa­nia dla ty­ch, któ­rzy pre­fe­ru­ją ru­sty­kal­ne kli­ma­ty i prysz­nic pod ja­wo­rem.

Chata w lesie - widok na ogród i dom

W za­byt­ko­wej, tra­dy­cyj­nej  kuch­ni go­spo­da­rz czę­stu­je pysz­ny­mi na­lew­ka­mi ro­bio­ny­mi oso­bi­ście na tra­dy­cyj­ny­ch re­cep­tu­ra­ch ta­ki­mi jak: Stobrawska Nalewka Aroniowa, Sosnowa, Imbirowa, Pigwowa czy Żenicha  Kresowa z dzi­kiej ró­ży.

Chata w lesie - Mały domek do wynajęcia

Atrakcją te­go miej­sca je­st nie­ska­zi­tel­na na­tu­ra – w uro­kli­wej osa­dzie oto­czo­nej la­sa­mi, zie­lo­ny­mi łą­ka­mi i tyl­ko ośmio­ma do­ma­mi użyt­ko­wa­ny­mi je­dy­nie re­kre­acyj­nie. Jest to sam śro­dek Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z cie­ka­wą flo­rą i dzi­ką zwie­rzy­ną tuż za pło­tem.

A je­śli chcie­li­by­ście czas spę­dzić tyl­ko na ob­co­wa­niu z praw­dzi­wą na­tu­rą – „Posłuchajcie ci­szy sta­ry­ch bo­rów”. To na­sze ha­sło prze­wod­nie, któ­rym z ra­do­ścią się z Wami po­dzie­li­my!

Gospodarze ba­zy: ZW Gurgul


Atrakcje na­szej oko­li­cy

 • Przykościelny Ogród bo­ta­nicz­ny z cza­kra­mem i za­byt­ko­wa ślu­za w Zagwiździu – 5 km
 • Spływ ka­ja­ko­wy Budkowiczanką – 5 km
 • Zabytkowa Huta z cie­ka­wy­mi eks­po­na­ta­mi od­lew­ni­czy­mi w Zagwiździu – 5 km
 • Wilcza Buda – sta­ra karcz­ma z XVIII w. (nie­czyn­na i roz­pa­da­ja­ca się – w sa­mym środ­ku la­su) – 6 km
 • Zabytkowy park w Pokoju – 15 km
 • Kąpielisko „Majorka” na sta­wa­ch ryb­ny­ch w Święcinach – 9 km
 • Rekreacja kon­na w Brynicy – 11 km
 • Kryte kor­ty te­ni­so­we w Zawadzie  ko­ło Opola – 25 km

Można się wy­brać nie­co da­lej, aby zwie­dzić m.in.:


Warunki pobytu 

 • Doba noc­le­go­wa roz­po­czy­na się o go­dz. 14.00 i koń­czy się o go­dz. 11.00 dnia na­stęp­ne­go.
 • W mia­rę na­szy­ch moż­li­wo­ści na ży­cze­nie go­ści mo­że­my prze­dłu­żyć po­byt do go­dzin póź­no po­po­łu­dnio­wy­ch za do­dat­ko­wą opła­tą w wy­so­ko­ści 50% staw­ki noc­le­go­wej.
 • W go­dz. od 22.00 – 6.00 pro­si­my o za­cho­wa­nie ci­szy noc­nej – w za­mian ofe­ru­je­my od­gło­sy na­tu­ry.
 • Dla kom­for­tu wszyst­ki­ch na­szy­ch go­ści w po­ko­ja­ch obo­wią­zu­je za­kaz pa­le­nia ty­to­niu.
 • Na te­re­nie na­szej ba­zy noc­le­go­wej pro­si­my o do­sto­so­wa­nie się do se­gre­ga­cji od­pa­dów, sto­so­wa­nia prze­pi­sów BHP i prze­ciw­po­ża­ro­wy­ch.
 • Ograniczamy po­byt z wła­sny­mi zwie­rzę­ta­mi do­mo­wy­mi z uwa­gi na bli­sko­ść za­przy­jaź­nio­nej zwie­rzy­ny le­śnej i pta­ków w tro­sce o ich har­mo­nij­ny roz­wój.
 • Osoby ko­rzy­sta­ją­ce z za­kwa­te­ro­wa­nia po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ść za ewen­tu­al­ne uszko­dze­nia wy­po­sa­że­nia spo­wo­do­wa­ne ich dzia­ła­nia­mi lub osób, za któ­re od­po­wia­da­ją.
 • Gospodarze nie po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ści za za­gu­bie­nia lub kra­dzie­że rze­czy na­le­żą­cy­ch do go­ści.
 • Goście ma­ją też moż­li­wo­ść ko­rzy­sta­nia ze wspól­nej kuch­ni (wy­po­sa­żo­nej w lo­dów­kę, dwu­pły­to­wą ku­chen­kę elek­trycz­ną i nie­zbęd­ne na­czy­nia) i są pro­sze­ni o po­rząd­ko­wa­nie na bie­żą­co uży­wa­ny­ch na­czyń i utrzy­ma­nia wła­ści­we­go ła­du.
 • Opłaty:
 • * 50 zł od oso­by za 1 noc­leg.* dzie­ci do 2 lat bez­płat­nie (bez ko­rzy­sta­nia z do­dat­ko­we­go miej­sca noc­le­go­we­go).

  * (W przy­pad­ku wy­ko­rzy­sta­nia po­miesz­cze­nia  prze­zna­czo­ne­go dla dwó­ch osób przez jed­ną oso­bę po­bie­ra­my do­pła­tę w wy­so­ko­ści 50% ce­ny noc­le­gu).

 •  Wynajęcie ca­łe­go Małego Domku na wy­łącz­no­ść (miej­sca noc­le­go­we max. dla 7 osób) – 280 zł za do­bę;

– za wy­na­ję­cie ro­we­ru opła­ta dzien­na – 10 zł,

– jed­no­ra­zo­we ko­rzy­sta­nie ze sta­cjo­nar­ne­go gri­la (za­pew­nia­my drew­no do gri­lo­wa­nia lub bry­kiet) – 10 zł

– ko­rzy­sta­nie z kij­ków do Nordic Walking – 5 zł/dzień,

 • NOWOŚĆ: Sauna w sto­do­le (jed­no­ra­zo­wo mo­że wej­ść 7 osób) – wej­ście wie­lo­krot­ne week­en­do­we – gru­po­we – 15 zł od oso­by – po­za week­en­dem – 20 zł od oso­by, wie­lo­krot­ne se­an­se in­dy­wi­du­lal­ne – 50 zł,- (do trzech go­dzin).     
 • Akceptacja po­wyż­szy­ch wa­run­ków oraz wpła­ta za­licz­ki w wy­so­ko­ści 35% ogól­nej kwo­ty za noc­le­gi na kon­to fir­my „EKOLAND” Wojciech Gurgul – ING Bank kon­to nr:  29 1050 1504 1000 0091 4622 2477  są rów­no­znacz­ne z za­war­ciem umo­wy i przy­ję­ciem re­zer­wa­cji po­by­tu. Rezygnacja z za­mó­wie­nia po­by­tu na 21 dni przed przy­jaz­dem lub nie zgło­sze­nie się w pierw­szym dniu po­by­tu je­st  rów­no­znacz­ne z anu­lo­wa­niem re­zer­wa­cji i utra­tą przed­pła­ty.
 •        Życzymy uda­ne­go po­by­tu – za­pra­sza­my do po­zo­sta­wie­nia swo­je­go wpi­su w Kronice.