Biegowy weekend w lesie

Stobrawski Bieg – Kęszyce 2010

Organizujemy w dniu 7 ma­ja (pią­tek) 2010 ro­ku o go­dz. 17.00 bieg na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w oko­li­ca­ch ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie w przy­siół­ku Kęszyce na dy­stan­sa­ch:

  • 5 km – do­ro­śli,
  • 1 km – dzie­ci,
  • Odcinek spe­cjal­ny dla VIP.
  • Bieg za­koń­czo­ny bę­dzie  gra­mi, za­ba­wa­mi , roz­gryw­ka­mi spor­to­wy­mi i wspól­nym ogni­skiem. Zgłoszenia uczest­ni­ków przyj­mu­je­my do dnia 1 ma­ja 2010 ro­ku pod ad­re­sem: info@chatawlesie.pl

    Spotkanie uczest­ni­ków w trzech ka­te­go­ria­ch bie­go­wy­ch od­bę­dzie się w dniu im­pre­zy 7.05.2010 – pią­tek o go­dz. 16.00 na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie – Kęszyce 7.

    W zgło­sze­niu pro­si­my po­dać imię i na­zwi­sko, wiek uczest­ni­ka, ka­te­go­rię bie­gu, ad­res e-mail i nr te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go.