Polska biega

Na te­re­nie przy­siół­ka Kęszyce w sa­mym środ­ku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego or­ga­ni­zu­je­my dru­gą edy­cję Stobrawskiego Biegu w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA.

W ubie­gło­rocz­nym, pierw­szym bie­gu udział wzię­ło po­nad 70 za­wod­ni­ków i du­ża gru­pa ki­bi­ców z oko­licz­ny­ch miej­sco­wo­ści i Opola.  Do spon­so­ro­wa­nia im­pre­zy włą­czy­li się lo­kal­ni przed­się­bior­cy – li­czy­my na ni­ch i w tym ro­ku, aby II Stobrawski Bieg był jesz­cze więk­szy i atrak­cyj­niej­szy.

II STOBRAWSKI BIEG

od­bę­dzie się w so­bo­tę – 14 ma­ja 2011
w oko­li­ca­ch na­szej eko­tu­ry­stycz­nej ba­zy Chata w le­sie.

Program im­pre­zy:

od 14.30  Zapisy uczest­ni­ków w poszcze­gól­nych bie­gach (dzie­ci i do­ro­śli),

15.15 Rozgrzewka dla wszyst­kich uczest­ni­ków popro­wa­dzona przez in­struk­to­ra,

15.30 Start dzie­ci na dystan­sie 1 km – jed­no okrą­że­nie łą­ki (połu­dnio­wej) w Kęszycach,

16.00 Start doro­słych na dystan­sie 5 km – tra­sa ozna­ko­wa­nymi le­śny­mi duk­ta­mi,

16.30 Nordic Walking dla doro­słych na dystan­sie 3 km,

17.00 Ogłoszenie wyni­ków, wrę­cze­nie me­da­li, dyplo­mów i na­gród,

od go­dz. 17.15 Piknik z ogni­skiem, kieł­ba­skami i koła­czem ślą­skim dla zawod­ni­ków i kibi­ców na tere­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej „Chata w le­sie”.

II Stobrawski Bieg – Kęszyce 2011 zgło­szo­ny na ogól­no­pol­skim fo­rum www.polskabiega.pl

Zapraszamy oso­by do­ro­słe do zgła­sza­nia się po­przez na­sz ad­res ema­il: info@chatawlesie.pl, na­to­mia­st mło­dzież  szkol­na po­win­na się zgła­szać na li­sta­ch po­szcze­gól­ny­ch szkół.

Honorowy pa­tro­nat nad II Stobrawskim Biegiem – Kęszyce 2011 ob­ję­ła Pani Barbara Kamińska – czło­nek Zarządu Województwa Opolskiego – miesz­kan­ka na­szej gmi­ny Murów.

Fotki na­sze­go le­śne­go są­sia­da – Wieśka,  przy­po­mi­na­ją nam ubie­gło­rocz­ną im­pre­zę.