27 grudnia 2009, niedziela, 10:58

Zapowiada się noworoczny kulig

kulig saniamiWszystko wska­zu­je na to, że Nowy 2010 Rok przy­wi­ta­my w bie­li. Zatem już dziś wy­ru­szam w po­szu­ki­wa­niu za­przę­gu i sań, aby przy­go­to­wać no­wo­rocz­ny ku­lig dla syl­we­stro­wy­ch go­ści z Górnego Śląska ba­wią­cy­ch się w Chacie w le­sie.

Powiązane wpisy

26 grudnia 2009, sobota, 21:59

My się zimy złej boimy

chata w trakcie śnieżycy

Nasza Chata w le­sie by­wa ata­ko­wa­na sro­gi­mi zi­ma­mi. Zapasy drew­na do pie­ców zro­bio­ne, ale wi­chu­ra i tę­gi mróz mo­gą nas prze­stra­szyć.

Powiązane wpisy

26 grudnia 2009, sobota, 19:31

Zimowe wspomnienia

Tak wła­śnie wy­glą­da­ły Kęszyce do­kład­nie rok te­mu. Jak się to ma do wczo­raj­szej, nie­mal wio­sen­nej tem­pe­ra­tu­ry (12.3 st. C)?

26 grudnia 2009, sobota, 19:13

Czyżby jemiołuszki?

dwie jemiołuszki

Pojawiają się u nas po gru­dnio­wy­ch opa­da­ch śnie­gu. Na te­re­nie Kęszyc moż­na spo­tkać kil­ka par ty­ch pu­szy­sty­ch ptasz­ków, któ­re prze­lo­tem i na krót­ko przy­sia­du­ją na na­szy­ch mo­drze­wia­ch i aka­cji. Czy to wła­śnie je uda­ło mi się sfo­to­gra­fo­wać?

26 grudnia 2009, sobota, 10:05

Do Kęszyc przez Paryż

Napoleon

Gości ja­dą­cy­ch z Wrocławia do na­szej Chaty w le­sie GPS kie­ru­je przez Paryż!  Zatem ja­dą przez  Paryż, ty­le że w gmi­nie Pokój. Właśnie w tym miej­scu sta­cjo­no­wał Napoleon pod­czas swo­ich licz­ny­ch wy­praw wo­jen­ny­ch. Kiedy po do­brze prze­spa­nej no­cy obu­dził się w swo­jej kwa­te­rze w Borach Stobrawskich wy­krzyk­nął: „Pięknie tu jak w Paryżu!” Tak więc ma­my ro­do­wód na­zwy tej miej­sco­wo­ści.

A na te­re­nie na­sze­go przy­siół­ka Kęszyce znaj­du­ją się Łąki Pazowe i Pazerka – tu zaś sta­cjo­no­wał mar­sza­łek  La Paz, po­zo­sta­wia­jąc po so­bie do dziś funk­cjo­nu­ją­cą na­zwę.

Powiązane wpisy