24 grudnia 2009, czwartek, 20:18

Sikorki sfotografowane

Sikorki na karmniku

Udało mi się zro­bić pięk­ne zdję­cie! Oceńcie sa­mi.

Powiązane wpisy

24 grudnia 2009, czwartek, 19:58

Dostałem bloga pod choinkę!

Jestem ra­do­sny bar­dzo. Postaram się pi­sać tu jak naj­czę­ściej.

Powiązane wpisy

20 grudnia 2009, niedziela, 21:24

Uwaga na mrozy!

W związ­ku z ni­ski­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi, uprzej­mie pro­szę o zwró­ce­nie szcze­gól­nej uwa­gi na za­krę­ca­nie wo­dy przy za­my­ka­niu do­mu. Główny za­wór znaj­du­je się w piw­ni­cy po pra­wej stro­nie.

Proszę też pa­mię­tać o zo­sta­wie­niu peł­ne­go karm­ni­ka, bo się ptac­two po­obra­ża ;)

Powiązane wpisy

20 grudnia 2009, niedziela, 14:08

Dokarmiajmy ptaki

Spod śnie­gu cięż­ko coś wy­dłu­bać, dla­te­go też sło­nin­ka cie­szy się ogrom­nym po­wo­dze­niem. Co ru­sz pod­la­tu­je ja­kiś pta­szek, wy­dzio­bie swó­oj ka­wa­łek mię­ska i wra­ca do swo­jej bud­ki. Przepiękny mam wi­dok z okna na ten pta­si punkt ga­stro­no­micz­ny.

Powiązane wpisy

20 grudnia 2009, niedziela, 2:34

Kominek wygasa

Dopalają się ostat­nie szczap­ki brzo­zy… Dobranoc.

  • Temperatura -16°C

Powiązane wpisy