25 grudnia 2009, piątek, 21:47

Czy moje karpie koi przeżyły?

Jeszcze przed Wigilią zin­wen­ta­ry­zo­wa­łem swo­je ryb­ki w oczku wod­nym. Mam na­dzie­ję, że unik­nę­ły okrut­ne­go lo­su wi­gi­lij­ny­ch kar­pii. Na szczę­ście już na po­cząt­ku grud­nia prze­zor­nie osia­dły w den­ny­ch za­ka­mar­ka­ch.

25 grudnia 2009, piątek, 21:15

Wiosna wróciła?

To nie­by­wa­łe – dziś ra­no za­sko­czy­ła mnie tem­pe­ra­tu­ra – 12.3 na plu­sie. Czyżby wio­sna wró­ci­ła na Boże Narodzenie?

25 grudnia 2009, piątek, 20:44

Moje leśne ptaszyny

dzięciołek je słoninkę

Wrócił do na­szej cha­ty dzię­cio­łek, któ­ry każ­dej zi­my tra­fia do na­sze­go karm­ni­ka. Ten z czer­wo­ną czu­pry­ną to osob­nik mę­ski.

24 grudnia 2009, czwartek, 20:18

Sikorki sfotografowane

Sikorki na karmniku

Udało mi się zro­bić pięk­ne zdję­cie! Oceńcie sa­mi.

24 grudnia 2009, czwartek, 19:58

Dostałem bloga pod choinkę!

Jestem ra­do­sny bar­dzo. Postaram się pi­sać tu jak naj­czę­ściej.