20 grudnia 2009, niedziela, 2:34

Kominek wygasa

Dopalają się ostat­nie szczap­ki brzo­zy… Dobranoc.

  • Temperatura -16°C
19 grudnia 2009, sobota, 21:39

Dzik zostawił tropy na śniegu

Wróciłem wła­śnie ze spa­ce­ru. Tropami dzi­ka! Natknąłem się na nie tuż pod ogro­dem, po stro­nie la­su. Musiał być do­ro­sły i do­syć du­ży bo zo­sta­wił sze­ro­kie od­ci­ski na świe­żym śnie­gu. Poszedłem po ni­ch aż do za­ga­ini­ka, aż trop się urwał w gę­stwi­nie…

Ciekawe czy dzi­ki lu­bią śnieg?

19 grudnia 2009, sobota, 21:27

Puszysty śnieg na 15 cm

Zdjęcie lasu zimą

Dzisiaj ra­no na­sy­pa­ło!  Śnieg okrył gru­bą war­stwą ca­ły ogród.

Jest ślicz­nie, wszę­dzie bia­ło. Jasne, du­że słoń­ce prze­zie­ra zza mgły.

  • Teraz je­st -7°C.
  • Temperatura w no­cy do­cho­dzi­ła do -24°C.
19 grudnia 2009, sobota, 17:32

Kronika lasu prezentem dla Taty

To je­st pierw­szy wpis do le­śnej kro­ni­ki.

Właśnie po­wsta­ła księ­ga, w któ­rej elek­tro­nicz­nie za­pi­sa­ne zo­sta­ną wspo­mnie­nia.

Mam na­dzie­ję, że przy­nie­sie Ci ona wie­le ra­do­ści! :)