19 grudnia 2009, sobota, 17:32

Kronika lasu prezentem dla Taty

To je­st pierw­szy wpis do le­śnej kro­ni­ki.

Właśnie po­wsta­ła księ­ga, w któ­rej elek­tro­nicz­nie za­pi­sa­ne zo­sta­ną wspo­mnie­nia.

Mam na­dzie­ję, że przy­nie­sie Ci ona wie­le ra­do­ści! :)