20 grudnia 2009, niedziela, 21:24

Uwaga na mrozy!

W związ­ku z ni­ski­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi, uprzej­mie pro­szę o zwró­ce­nie szcze­gól­nej uwa­gi na za­krę­ca­nie wo­dy przy za­my­ka­niu do­mu. Główny za­wór znaj­du­je się w piw­ni­cy po pra­wej stro­nie.

Proszę też pa­mię­tać o zo­sta­wie­niu peł­ne­go karm­ni­ka, bo się ptac­two po­obra­ża ;)

20 grudnia 2009, niedziela, 14:08

Dokarmiajmy ptaki

Spod śnie­gu cięż­ko coś wy­dłu­bać, dla­te­go też sło­nin­ka cie­szy się ogrom­nym po­wo­dze­niem. Co ru­sz pod­la­tu­je ja­kiś pta­szek, wy­dzio­bie swó­oj ka­wa­łek mię­ska i wra­ca do swo­jej bud­ki. Przepiękny mam wi­dok z okna na ten pta­si punkt ga­stro­no­micz­ny.

20 grudnia 2009, niedziela, 2:34

Kominek wygasa

Dopalają się ostat­nie szczap­ki brzo­zy… Dobranoc.

  • Temperatura -16°C
19 grudnia 2009, sobota, 21:39

Dzik zostawił tropy na śniegu

Wróciłem wła­śnie ze spa­ce­ru. Tropami dzi­ka! Natknąłem się na nie tuż pod ogro­dem, po stro­nie la­su. Musiał być do­ro­sły i do­syć du­ży bo zo­sta­wił sze­ro­kie od­ci­ski na świe­żym śnie­gu. Poszedłem po ni­ch aż do za­ga­ini­ka, aż trop się urwał w gę­stwi­nie…

Ciekawe czy dzi­ki lu­bią śnieg?

19 grudnia 2009, sobota, 21:27

Puszysty śnieg na 15 cm

Zdjęcie lasu zimą

Dzisiaj ra­no na­sy­pa­ło!  Śnieg okrył gru­bą war­stwą ca­ły ogród.

Jest ślicz­nie, wszę­dzie bia­ło. Jasne, du­że słoń­ce prze­zie­ra zza mgły.

  • Teraz je­st -7°C.
  • Temperatura w no­cy do­cho­dzi­ła do -24°C.