31 stycznia 2014, piątek, 14:44

Polacy w Odessie

Jeszcze przed III roz­bio­rem Polski do Odessy na dzi­siej­szej Ukrainie zo­sta­ły de­le­go­wa­ne pol­skie ro­dzi­ny szla­chec­kie . Stało się to na mo­cy car­skie­go uka­zu z 1795 ro­ku. Bywali też zna­ni pi­sa­rze i po­eci: Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski, czy Adam Mickiewicz, któ­ry na wy­gna­niu pi­sał Sonety Odeskie. Obok ta­bli­ca upa­mięt­nia­ją­ca je­go po­byt w do­mu przy uli­cy Deribasowskiej 16 – tyl­ko w ję­zy­ku ro­syj­skim.

Tu ży­li zna­ni ar­chi­tek­ci – Feliks Gąsiorowski – twór­ca Katedry pw. Wniebowzięcia NMP, czy Lew Włodek, Seweryn Potocki, któ­re­go pa­łac po dziś dzień za­chwy­ca. W Odessie dzia­ła­ło wie­lu za­na­ny­ch le­ka­rzy, ad­wo­ka­tów i in­ży­nie­rów. Polacy w przeded­niu wy­bu­chu I woj­ny świa­to­wej by­li ta­ka sa­mą li­czeb­nie gru­pą, jak Ukraińcy a by­ło ich od 25 -d0 30 ty­się­cy. Tu zna­ny kom­po­zy­tor i pe­da­gog Witold Maliszewski za­ło­żył Konserwatorium i zo­stał je­go pierw­szym dy­rek­to­rem.

Działał tu pręż­nie Dom Polski i pol­ska szko­ła. Dziś ode­ska po­lo­nia spo­ty­ka sie na co­nie­dziel­ny­ch na­bo­rzeń­stwa­ch w od­bu­do­wa­nym wy­łącz­nie z pol­ski­ch fun­du­szy wspo­mnia­nym po­wy­żej rzym­sko­ka­to­lic­kim ko­ście­le (fo­to po­ni­żej). W cza­sa­ch ko­mu­ni­stycz­ny­ch był zde­wa­sto­wa­ny i za­mie­nio­iny na sa­lę spor­to­wą. Tu diś znaj­du­ją się re­li­kwie Jana Pawła II i Siostry Faustyny i dzia­ła chór.

  

PS. Dziś przy do­ść wy­jąt­ko­wym 20 stop­nio­wym mro­zie zaj­rza­łem do te­go ko­ścio­ła – brak w nim in­for­ma­cji w ję­zy­ku pol­skim. Natomiast dys­kret­nie z gło­śni­ków do­cho­dził śpiew pol­skiej ko­lę­dy, a przed ko­ścio­łem oraz w bocz­nej na­wie wspa­nia­łe bo­żo­na­ro­dze­nio­we szop­ki. Trochę in­for­ma­cji o sa­mym ko­śc ie­le i dzi­siej­szej Polonii w Odessie udzie­lił mi dy­żu­ru­ją­cy w skle­pi­ku przy­ko­ściel­nym Polak, któ­ry mi po­da­ro­wał pły­tę z ko­lę­da­mi wspo­mnia­ne­go wy­żej chó­ru.