29 stycznia 2010, piątek, 17:00

Podaj dalej

Pod ta­kim ty­tu­łem uka­zał się to­mik z afo­ry­zma­mi opo­la­ni­na – Sławka Kuligowskiego. Wczoraj uczest­ni­czy­łem w spo­tka­niu pro­mo­cyj­nym, któ­re­go aran­że­rem był mój ko­le­ga z cza­sów stu­denc­ki­ch Krzysiek Nurkiewicz – gi­ta­rzy­sta i wo­ka­li­sta li­rycz­ny.

Trafnie zo­bra­zo­wa­na rze­czy­wi­sto­ść w for­mie zwię­zły­ch afo­ry­zmów z pierw­szej czę­ści ksią­żecz­ki god­na je­st re­ali­za­cji jej ty­tu­łu „Podaj da­lej”.

Zatem przy­to­czę kil­ka:

Wolę być le­wą rę­ką pra­we­go czło­wie­ka niż pra­wą le­we­go.

Odchodź za­wsze tak, że­byś mó­gł wró­cić.

Spotkanie z dru­gim czło­wie­kiem to pięk­na po­dróż w nie­zna­ne.

Nieważne, po któ­rej stro­nie rze­ki sto­isz.
I tak za­wsze je­steś na dru­gim brze­gu.


→ czy­taj da­lej…