29 lipca 2013, poniedziałek, 21:27

Coś na tegoroczne upały

Słupek rtę­ci na ter­mo­me­trze Chaty w le­sie aż nie­bez­piecz­nie zbli­ża się w ty­ch dnia­ch do 40 kre­sek. Wszyscy szu­ka­ją ochło­dy. Koniecznym za­tem by­ła ko­lej­na in­we­sty­cja. Nasza eko­tu­ry­stycz­na ba­za zo­sta­ła wzbo­ga­co­na o ba­se­nik ką­pie­lo­wy dla dzie­ci (i nie tyl­ko).