16 stycznia 2017, poniedziałek, 14:05

Biegowy weekend

Świetna po­go­da i spo­ro śnie­gu po­zwo­li­ły zre­ali­zo­wać bie­go­wy re­laks w Borach Stobrawskich. Trasy dla mniej za­awan­so­wa­ny­ch po­wsta­ły  w ob­rę­bie po­se­sji Chaty w le­sie. Były od­cin­ki do jaz­dy kla­sycz­nej, nie­wiel­ka gór­ka do pod­bie­gów i na­wet spo­ry od­ci­nek do swo­bod­ne­go zjaz­du … z me­tą na pło­cie – w sam raz dla po­cząt­ku­ją­cy­ch.

2 biegi  6 biegi  Na biegówkach - Kolaski styczeń 2017 Na biegówkach styczeń 2017  biegi    Na biegówkach - ja i Kolasek styczeń 2017  Na biegówkach - narty z Kolaskiem styczeń 2017  Na biegówkach - ja i Kolaski styczeń 2017  3 biegi

4 stycznia 2017, środa, 8:43

Po nowym roku przyszła zima

zimowa-droga-w-keszycach-fot-wg

Jest śnieg i na­wet wczo­raj pół­to­rej go­dzin­ki spę­dzi­łem na bie­gów­ka­ch. A przez zwi­sa­ją­ce ga­łę­zie prze­dzie­ra­łem się ra­no do pra­cy.

28 stycznia 2015, środa, 10:32

Nareszcie na biegówkach

Chata w lesie

Spadło tro­chę śnie­gu i po raz pierw­szy od dwó­ch lat uda­ło mi się wy­ko­rzy­stać swo­je bie­gów­ki. Jazda po le­śny­ch duk­ta­ch jed­nak nie je­st moż­li­wa z po­wo­du zbyt ma­łej war­stwy śnie­gu, ale na tra­wie w ob­rę­bie po­se­sji Chaty w le­sie to i ow­szem.

19 stycznia 2013, sobota, 17:56

W Borach Stobrawskich

Sypnęło śnie­giem i le­śne duk­ty w Borach Sobrawskich już na­da­ją się do upra­wia­nia bie­gów na nar­ta­ch. I przy­szła też po­ra na do­kar­mia­nie le­śnej zwie­rzy­ny i pta­ków.

Zwierzyną gru­bą zaj­mu­ją się le­śni­cy i ko­ła ło­wiec­kie, uzu­peł­nia­jąc  pa­śni­ki w sia­no, owo­ce i wa­rzy­wa. Ja na­to­mia­st za­ją­łem się swo­imi przy­do­mo­wy­mi pta­szy­na­mi.

Dziś mój no­wo zbu­do­wa­ny karm­nik przy Chacie w le­sie tłum­nie, ale w od­po­wied­niej ko­lej­no­ści od­wie­dza­ły si­ko­ry so­snów­ki, by­ły też mo­drasz­ki i kil­ka si­kor tzw. ubo­gi­ch. Co ja­kiś czas po­ja­wiał się też ko­wa­lik.

7 grudnia 2010, wtorek, 17:50

Pora na biegówki

Dziś przy nie­co ła­god­niej­szej zi­mie przy­szła po­ra na wy­cią­gnię­cie bie­gó­wek, któ­re cze­ka­ły na stry­chu od po­przed­nie­go se­zo­nu.

Na roz­grzew­kę zro­bi­łem je­dy­nie nie­wiel­ka pę­tlę w oko­li­ca­ch Kęszyc. Dukty za­sta­łem bar­dzo do­brze od­śnie­żo­ne przez le­śne służ­by po ostat­ni­ch opa­da­ch śnie­gu. Można więc śmia­ło się za­pu­ścić w Bory Stobrawskie.

W trak­cie go­dzin­nej tra­sy kil­ka­krot­nie spo­ty­ka­łem się z prze­bie­ga­ją­cy­mi mło­dy­mi sar­na­mi i z oka­za­ły­mi ro­ga­cza­mi. Niestety nie zdą­ży­łem wy­jąć apa­ra­tu, aby to uwiecz­nić. Natomiast le­śne duk­ty pre­zen­tu­ją się uro­kli­wie.

PS. Oferta wspól­ne­go re­lak­su na bie­gów­ka­ch w za­kład­ce. Zapraszam