5 listopada 2012, poniedziałek, 20:08

Jesiennie na pawilonie

Przez ostat­ni ty­dzień mia­łem kło­pot ze swo­im blo­giem i nie mo­głem zro­bić żad­ne­go wpi­su.

Nie mo­głem też od­po­wie­dzieć na od­wie­dzi­ny go­ści, któ­rzy wy­ko­rzy­sta­li po­god­ny week­end na je­sien­ny kon­takt z na­tu­rą i na­szą Chatą. Czynię to te­raz dzię­ku­jąc za pro­mo­cyj­ne wspar­cie;)

Teraz od­ra­biam za­le­gło­ści i od­sy­łam czy­tel­ni­ków mo­je­go blo­ga do stro­ny, na któ­rej wśród pysz­no­ści za­bły­snął stół na­sze­go ogro­do­we­go pa­wi­lo­nu:
www.bistromama.blogspot.com

PS. Pod po­da­nym lin­kiem ak­tu­al­ne zdję­cia, a to po­cho­dzi z ar­chi­wum im­prez w Chacie.