11 października 2017, środa, 9:05

Nasze dwa słoneczka

Wszyscy po­wszech­nie wie­my, że ho­te­le po­sia­da­ją swo­je ka­te­go­rie i wte­dy tu­ry­ści do­ko­nu­ją od­po­wied­nie­go wy­bo­ru uwzględ­nia­ją­ce­go ich upodo­ba­nia i po­ziom swo­je­go bu­dże­tu noc­le­go­we­go. Gdy ko­rzy­sta­ją pań­stwo z po­by­tu w obiek­ta­ch agro­tu­ry­stycz­ny­ch, to pa­mię­taj­cie, że one też mo­gą po­sia­dać od­po­wied­nie ka­te­go­ry­za­cje, lub też nie być ska­te­go­ry­zo­wa­ny­mi. Jeżeli na­le­żą do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, to po­win­ny się sta­rać o przej­ście pro­ce­du­ry nada­nia od­po­wied­niej ka­te­go­rii usług noc­le­go­wy­ch. Tym gra­ficz­nym ob­ra­zem po­szcze­gól­ny­ch ka­te­go­rii są „sło­necz­ka” , choć pierw­szym stop­niem są obiek­ty o ka­te­go­rii stan­dard, po­tem po­sia­da­ją­ce jed­no, dwa lub trzy sło­necz­ka – w za­leż­no­ści od za­cho­wa­ne­go po­zio­mu.

Chata w le­sie przed pa­ro­ma la­ty przy­stą­pi­ła do ka­te­go­ry­za­cji i po­sia­da­ła jed­no sło­necz­ko, ale w ostat­nim cza­sie do­ko­na­li­śmy od­po­wied­niej mo­der­ni­za­cji ba­zy – pod­wyż­szy­li­śmy po­ziom na­szy­ch usług noc­le­go­wy­ch i mo­że­my się te­raz po­szczy­cić wyż­szą ka­te­go­rią – dwo­ma sło­necz­ka­mi. Tu jesz­cze sto­sow­ne wy­ja­śnie­nie. Otóż Federacja wpro­wa­dzi­ła roz­róż­nie­nie w za­kre­sie agro­tu­ry­sty­ki po­przez usta­le­nie dwó­ch ty­pów obiek­tów: 1. Kwatera u rol­ni­ka, gdzie pro­wa­dzo­ne je­st rów­no­cze­śnie go­spo­dar­stwo rol­ne i 2. Wypoczynek na wsi, gdzie ta­kie­go go­spo­dar­stwa się nie pro­wa­dzi, ale obiekt speł­nia ro­lę wiej­skie­go wy­po­czyn­ku.

Chata w le­sie ja­ko ba­za eko­tu­ry­stycz­na speł­nia za­tem te kry­te­ria Wypoczynku na wsi i do­dat­ko­wo jesz­cze po­sia­da cer­ty­fi­kat tu­ry­sty­ki zrów­no­wa­żo­nej „Blisko Natury”, wy­da­ny przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

18 lutego 2016, czwartek, 14:02

Budujemy ptakom domki

Budki-lęgowe-Chata-w-lesie-fot.-WG2-315x420Mając na uwa­dze zdo­by­ty nie­daw­no cer­ty­fi­kat agro­tu­ry­sty­ki przy­ja­znej na­tu­rze 2000 – Blisko Natury, ofe­ru­je­my sym­pa­ty­kom na­sze­go lo­kum warsz­ta­to­we spo­tka­nie pod ha­słem: „Budujemy pta­kom dom­ki”.

Dla roz­re­kla­mo­wa­nia tej ak­cji po­sta­ram sie po raz pierw­szy wy­ko­rzy­stać na­sze me­dia spo­łecz­no­ścio­we – po­pu­lar­ny Facebook i tam utwo­rzę od­po­wied­nie wy­da­rze­nie. Sprawdzę, jak to za­dzia­ła na przy­szło­ść:

https://www.facebook.com/events/165834733796404/

Podobno już nad­cho­dzą cie­plej­sze dni i dla­te­go w ostat­nią so­bo­tę lu­te­go za­pra­sza­my ro­dzi­ców z dzieć­mi do Chaty w le­sie na otwar­te warsz­ta­ty kon­stru­owa­nia bu­dek lę­go­wy­ch dla pta­ków.

Najpierw go­spo­da­rz bę­dzie miał krót­kie za­ga­je­nie na te­mat ro­dza­jów bu­dek lę­go­wy­ch, a po­tem bę­dzie wspól­ne oglą­da­nie ty­ch na te­re­nie po­se­sji – a je­st ich kil­ka­dzie­siąt w oko­li­ca­ch Chaty w le­sie. Potem ze­spo­ło­wa pra­ca pod okiem ro­dzi­ców w sta­rej sto­do­le lub na pod­cie­nia­ch cha­ty.

Postaramy się za­pew­nić od­po­wied­ni ma­te­riał na bud­ki, a więc sklej­kę, de­ski, gwoź­dzie, a na­wet przy­cię­te od­po­wied­nio ory­gi­nal­ne, na­tu­ral­ne klo­ce so­sno­we, któ­re we­wnątrz już są lek­ko spróch­nia­łe.  Będzie moż­na dłu­bać ich wnę­trza, wier­cić od­po­wied­nie otwo­ry, przy­ci­nać i zbi­jać bud­ki. Po wspól­ny­ch pra­ca­ch pod okiem ro­dzi­ców bę­dzie moż­na za­brać ze so­bą wy­ko­na­ne bud­ki do po­wie­sze­nia w oko­li­ca­ch swo­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Można też przy­wieźć ze so­bą wła­sny ma­te­riał do ich kon­stru­owa­nia.

Pod ko­niec warsz­ta­tów bę­dzie wspól­ne ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek, na któ­re jesz­cze przed roz­po­czę­ciem uczest­ni­cy warsz­ta­tów przy­nio­są ga­łę­zie z po­bli­skie­go la­su. Będzie też czas, że­by po­ob­ser­wo­wać po­ja­wia­ją­ce się już pta­ki, za­rów­no na te­re­nie ogro­du, jak i te przy ścia­nie la­su tuż za pło­tem. Udział i warsz­ta­ta­ch – 10 zł,- do­ro­śli i 5 zł,- dzie­ci.

Poniżęj bud­ki lę­go­we, któ­re kie­dyś wy­ko­na­łem i są już sys­te­ma­tycz­nie za­sie­dla­ne na te­re­nie po­se­sji, choć nie­kto­re jesz­cze cze­ka­ją na swo­ich lo­ka­to­rów.

budka-dla-nietoperzy-na-pawilonie-150x150 budka-lęgowa-dla-pełzacza-22-150x150 budka-lęgowa-dla-sowy-150x150 budka-lęgowa-ze-starej-sosny-150x150 budki-lęgowe-dla-jaskółek-150x150 Kowalik na karmniku u Pinokia - fot. WG


→ czy­taj da­lej…

15 grudnia 2015, wtorek, 10:21

Nasz certyfikat „Blisko Natury”

logoAPN2000-300x297Chata w le­sie ja­ko je­dy­ny obiekt tu­ry­stycz­ny z Opolszczyzny  otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wy cer­ty­fi­kat „Blisko Natury” (i jesz­cze z nu­me­rem pierw­szym!).

Nasza ba­za noc­le­go­wa, lo­ka­li­za­cja i ofer­ta spę­dza­nia wol­ne­go cza­su w oto­cze­niu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zo­sta­ły do­ce­nio­ne.

Organizatorami cy­klu szko­leń po­prze­dza­ją­cy­ch przy­zna­nie cer­ty­fi­ka­tu był Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gspodarki Wodnej. Poniżej za­ło­że­nia cer­ty­fi­ka­cyj­ne.

Certyfikat – Agroturystyka Przyjazna Naturze  “Blisko Natury”Certyfikat

Certyfikat „Blisko Natury” je­st pierw­szym i je­dy­nym eko­cer­ty­fi­ka­tem w Polsce, któ­ry sku­pia się głów­nie na ofer­cie tu­ry­sty­ki przy­rod­ni­czej pro­wa­dzo­nej w ra­ma­ch dzia­łal­no­ści obiek­tu, a nie wy­łącz­nie na in­fra­struk­tu­rze obiek­tu i jej przy­ja­zno­ści dla śro­do­wi­ska.

Certyfikat „Blisko Natury” to cer­ty­fi­kat tu­ry­sty­ki zrów­no­wa­żo­nej, któ­ry przy­zna­je­my   obiek­tom tu­ry­sty­ki wiej­skiej, głów­nie go­spo­dar­stwom agro­tu­ry­stycz­nym po­sia­da­ją­cym  ofer­tę tu­ry­sty­ki przy­rod­ni­czej, pro­wa­dzo­nej na te­re­nie ob­sza­ru  Natura 2000 lub  ewen­tu­al­nie na in­ny­ch for­ma­ch ochro­ny przy­ro­dy.

Posiadanie cer­ty­fi­ka­tu pod­no­si ran­gę obiek­tu tu­ry­sty­ki wiej­skiej i da­je oka­zję do­tar­cia do no­wy­ch klien­tów za­in­te­re­so­wa­ny­ch atrak­cja­mi przy­rod­ni­czy­mi. Obiekty, któ­re otrzy­ma­ją cer­ty­fi­kat bę­dą pro­mo­wa­ne przez Fundację Instytut na rze­cz Ekorozwoju m.in. na stro­nie www.natura2000.org.pl i w e-publikacjach. Ponadto uczest­ni­cy pro­jek­tu „Agroturystyka przy­ja­zna Naturze 2000 (cy­kl szko­leń)” otrzy­ma­li dar­mo­we kon­sul­ta­cje z eks­per­ta­mi ds. przy­ro­dy oraz mie­li moż­li­wo­ść  wzię­cia udzia­łu w warsz­ta­ta­ch two­rze­nia ofer­ty przy­rod­ni­czej i za­zna­jo­mie­nia się z róż­ny­mi for­ma­mi pro­mo­cji obiek­tu.