4 września 2013, środa, 21:26

Na spływie Budkowiczanką

Dziś wraz z gru­pą zna­jo­my­ch po­sta­no­wi­łem spraw­dzić wa­lo­ry na­szej nie­daw­no uru­cho­mio­nej, lo­kal­nej atrak­cji tu­ry­stycz­nej – spływ ka­ja­ko­wy  Budkowiczanką.

Do te­go zmo­bi­li­zo­wał mnie fakt wy­bo­ru tej nie­wiel­kiej rzecz­ki na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego do eli­tar­ne­go gro­na Rzeka Roku 2013. To za­le­d­wie 5 km od na­szej ba­zy Chata w le­sie, dla­te­go też bę­dę po­le­cał na­szym go­ściom.

Tu moż­na na nią gło­so­wać: http://www.zaadoptujrzeke.pl/pl/aktualnosci

Spływ roz­po­czę­li­śmy od sta­re­go mły­na na tzw. Grzędzie po­mię­dzy Starymi Budkowicami a Morcinkiem, po­tem by­ło Zagwiździe, a za­koń­czy­li­śmy na ta­mie w Murowie. Nasza eska­pa­da trwa­ła 2 go­dzi­ny. Płynęliśmy z prą­dem, ale trze­ba też by­ło tro­chę wio­sło­wać w ostat­nim eta­pie. Warto by­ło – świet­ny re­laks i wspa­nia­le wi­do­ki wśród ziół, kwia­tów i drzew.

Poniżej tro­chę ak­tu­al­ny­ch fo­tek z dzi­siej­szej tra­sy. Resztę do­rzu­cę po otrzy­ma­niu od or­ga­ni­za­to­ra i re­ali­za­to­ra spły­wu – pa­na Huberta Nanko. Pod tym je­go nu­me­rem te­le­fo­nu moż­na się uma­wiać na spływ: 515935992.