18 września 2017, poniedziałek, 8:54

Maślaczki …. i nie tylko

No i ma­my wy­syp grzy­bów – na­wet tuż przy na­szej Chacie w le­sie po­za ka­nia­mi po­ja­wi­ły się w du­żej ilo­ści po­ma­rań­czo­we ma­śla­ki. Na bie­żą­co ści­nam je do ja­jecz­ni­cy lub dru­gie­go da­nia – py­cho­ta!

Natomiast na­si go­ście z po­wo­dze­niem za­szy­wa­ją się w oko­licz­ny­ch la­sa­ch, ko­sząc pod­grzyb­ki i cza­sa­mi bo­ro­wi­ki.

11 września 2012, wtorek, 9:03

Już grzyby się pojawiły

Zaczynają się po­wo­li po­ja­wiać grzy­by w oko­li­ca­ch Chaty w le­sie w Borach Stobrawskich.

Są koź­la­rze, pod­grzyb­ki, a na­wet do­rod­ne bo­ro­wi­ki (fo­to obok). Natomiast na śród­le­śny­ch łą­ka­ch moż­na się na­tknąć na zbio­ro­wi­ska kań.

Czekamy jesz­cze na opa­dy desz­czu, któ­re na­wil­żą le­śną ściół­kę, któ­ra je­st nie­ste­ty wy­su­szo­na wy­so­ką tem­pe­ra­tu­rą – wczo­raj w cie­niu by­ło 30 stop­ni.

To in­for­ma­cja dla grzy­bia­rzy, a mi­ło­śni­kom praw­dzi­wej, dzi­kiej na­tu­ry zdra­dzam, że ry­ko­wi­sko je­le­ni nie da­je no­cą po­spać.