4 września 2012, wtorek, 17:52

Nad pięknym modrym Dunajem

To ty­tuł wspa­nia­łe­go wal­ca Johanna Straussa II, któ­ry skom­po­no­wał w 1867 ro­ku.

Miałem oka­zję po­słu­chać te­go wal­ca pod­czas rej­su stat­kiem po Dunaju w ostat­ni week­end. Budapeszt no­cą pre­zen­tu­je się oka­za­le. Podświetlone mo­sty, pa­ła­ce i gma­ch od­no­wio­ne­go par­la­men­tu. Taki oto wi­dok z noc­ne­go rej­su mi po­zo­stał.