18 lutego 2016, czwartek, 14:02

Budujemy ptakom domki

Budki-lęgowe-Chata-w-lesie-fot.-WG2-315x420Mając na uwa­dze zdo­by­ty nie­daw­no cer­ty­fi­kat agro­tu­ry­sty­ki przy­ja­znej na­tu­rze 2000 – Blisko Natury, ofe­ru­je­my sym­pa­ty­kom na­sze­go lo­kum warsz­ta­to­we spo­tka­nie pod ha­słem: „Budujemy pta­kom dom­ki”.

Dla roz­re­kla­mo­wa­nia tej ak­cji po­sta­ram sie po raz pierw­szy wy­ko­rzy­stać na­sze me­dia spo­łecz­no­ścio­we – po­pu­lar­ny Facebook i tam utwo­rzę od­po­wied­nie wy­da­rze­nie. Sprawdzę, jak to za­dzia­ła na przy­szło­ść:

https://www.facebook.com/events/165834733796404/

Podobno już nad­cho­dzą cie­plej­sze dni i dla­te­go w ostat­nią so­bo­tę lu­te­go za­pra­sza­my ro­dzi­ców z dzieć­mi do Chaty w le­sie na otwar­te warsz­ta­ty kon­stru­owa­nia bu­dek lę­go­wy­ch dla pta­ków.

Najpierw go­spo­da­rz bę­dzie miał krót­kie za­ga­je­nie na te­mat ro­dza­jów bu­dek lę­go­wy­ch, a po­tem bę­dzie wspól­ne oglą­da­nie ty­ch na te­re­nie po­se­sji – a je­st ich kil­ka­dzie­siąt w oko­li­ca­ch Chaty w le­sie. Potem ze­spo­ło­wa pra­ca pod okiem ro­dzi­ców w sta­rej sto­do­le lub na pod­cie­nia­ch cha­ty.

Postaramy się za­pew­nić od­po­wied­ni ma­te­riał na bud­ki, a więc sklej­kę, de­ski, gwoź­dzie, a na­wet przy­cię­te od­po­wied­nio ory­gi­nal­ne, na­tu­ral­ne klo­ce so­sno­we, któ­re we­wnątrz już są lek­ko spróch­nia­łe.  Będzie moż­na dłu­bać ich wnę­trza, wier­cić od­po­wied­nie otwo­ry, przy­ci­nać i zbi­jać bud­ki. Po wspól­ny­ch pra­ca­ch pod okiem ro­dzi­ców bę­dzie moż­na za­brać ze so­bą wy­ko­na­ne bud­ki do po­wie­sze­nia w oko­li­ca­ch swo­je­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Można też przy­wieźć ze so­bą wła­sny ma­te­riał do ich kon­stru­owa­nia.

Pod ko­niec warsz­ta­tów bę­dzie wspól­ne ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek, na któ­re jesz­cze przed roz­po­czę­ciem uczest­ni­cy warsz­ta­tów przy­nio­są ga­łę­zie z po­bli­skie­go la­su. Będzie też czas, że­by po­ob­ser­wo­wać po­ja­wia­ją­ce się już pta­ki, za­rów­no na te­re­nie ogro­du, jak i te przy ścia­nie la­su tuż za pło­tem. Udział i warsz­ta­ta­ch – 10 zł,- do­ro­śli i 5 zł,- dzie­ci.

Poniżęj bud­ki lę­go­we, któ­re kie­dyś wy­ko­na­łem i są już sys­te­ma­tycz­nie za­sie­dla­ne na te­re­nie po­se­sji, choć nie­kto­re jesz­cze cze­ka­ją na swo­ich lo­ka­to­rów.

budka-dla-nietoperzy-na-pawilonie-150x150 budka-lęgowa-dla-pełzacza-22-150x150 budka-lęgowa-dla-sowy-150x150 budka-lęgowa-ze-starej-sosny-150x150 budki-lęgowe-dla-jaskółek-150x150 Kowalik na karmniku u Pinokia - fot. WG


→ czy­taj da­lej…

3 marca 2015, wtorek, 10:04

Pora na budki lęgowe dla ptaków

Budki lęgowe  fot. WG Promyki za­cho­dzą­ce­go słoń­ca i nad wy­raz, jak na po­czą­tek mar­ca cie­pła po­go­da po­zwo­li­ła na pra­ce ogro­do­we przy Chacie w le­sie przy wie­sze­niu bu­dek lę­go­wy­ch. Na tym roz­ło­ży­stym ja­wo­rze po­wsta­ło już ca­łe osie­dle dom­ków. Pozostałe wi­szą na po­je­dyn­czo ro­sną­cy­ch drze­wa­ch: dę­ba­ch, świer­ka­ch i so­sna­ch, a jed­na na­wet na do­rod­nej tui.

Wcześniej zbu­do­wa­łem kil­ka no­wy­ch bu­dek, nie­któ­re wy­re­mon­to­wa­łem, a te uszko­dzo­ne przez la­ta po pro­stu usu­ną­łem. To do­bra po­ra, bo tę­sk­ne na­wo­ły­wa­nia pta­si­ch part­ne­rów już od kil­ku­na­stu dni sły­chać na obrze­ża­ch la­su. To po­ra pa­rze­nia się – łą­cze­nia w pa­ry i czas po­szu­ki­wa­nia od­po­wied­nie­go lo­kum na pta­sie po­tom­stwo. Pora po­spo­li­te­go gniaz­do­wa­nia roz­po­czę­ta.

Budki lęgowe - słit focia na drzewie  Budki lęgowe - montaż przy Chacie w lesie. Fot. WG  ...domki dwa w lesie. Fot. WG

PS. A gdy­by ko­goś za­in­te­re­so­wa­ło sa­mo­dziel­ne wy­ko­ny­wa­nie bu­dek lę­go­wy­ch dla swo­ich pta­ków – za­pra­szam na week­end. Możemy coś wspól­nie stwo­rzyć.

6 marca 2012, wtorek, 19:56

Na przedwiośniu

Z wo­ja­ży po Rosji przy­wlo­kłem prze­zię­bie­nie i pó­ki co nie mo­gę się wy­brać w oko­li­ce cha­ty. U ni­ch dzień 1 mar­ca uwa­ża­ny je­st za pierw­szy dzień wio­sny.

Zza okien do­cho­dzą do mnie wio­sen­ne od­gło­sy pta­ków, a w le­śnej sto­do­le cze­ka­ją na po­wie­sze­nie bud­ki lę­go­we, któ­re kil­ka ty­go­dni te­mu kon­stru­owa­łem.

Moje le­śne pta­szy­ny mu­szą za­tem tro­chę po­cze­kać na swo­je no­we dom­ki.

15 stycznia 2012, niedziela, 14:42

Gdzie ta zima?

Miniony ty­dzień przy­po­mi­nał ra­czej wcze­sną wio­snę, ani­że­li zi­mę. Temperatura do­cho­dzi­ła do 9 stop­ni. W oko­li­ca­ch na­szej le­śnej cha­ty już sły­sza­łem cha­rak­te­ry­stycz­ne, pta­sie  na­wo­ły­wa­nia. Swoich part­ne­rów po­szu­ki­wa­ły dzię­cio­ły. Wśród po­zo­sta­ły­ch u nas pta­ków sły­sza­łem też tę­sk­ne kwi­le­nia si­ko­rek, któ­re już za­czę­ły się pa­rzyć.

Choć w cza­sie ostat­nie­go week­en­du po­chłod­nia­ło i spa­dło tro­chę śnie­gu, nie za­sy­pia­jąc gru­szek w po­pie­le, przy­stą­pi­łem do zbi­ja­nia bu­dek lę­go­wy­ch dla na­szy­ch ma­ły­ch lo­ka­to­rów z oko­lic Chaty w le­sie.

Choć na te­re­nie swo­jej po­se­sji roz­lo­ko­wa­łem po­nad trzy­dzie­ści sztuk, to jed­nak z bie­giem lat nie­któ­re z ni­ch już nad­wy­rę­żył ząb cza­su i  za­czę­ły po pro­stu się roz­la­ty­wać. Trudno je re­mon­to­wać, bo nie­im­pre­gno­wa­ne drew­no bu­twie­je i za­czy­na­ją spa­dać z drzew, jak pod­gni­łe jabł­ka w sa­dzie.

Oto plon mo­jej bu­dow­ni­czej dzia­łal­no­ści wczo­raj­szej so­bo­ty. Przy ich kon­struk­cja­ch tym ra­zem po­my­śla­łem tym, że­by by­ła moż­li­wo­ść usu­wa­nia sta­rej ściół­ki. Zdarza się bo­wiem, że ta sa­ma bud­ka je­st w cią­gu ro­ku wy­ko­rzy­sty­wa­na na­wet kil­ka ra­zy i w do­dat­ku przez róż­ne ga­tun­ki pta­ków, więc na­zno­szo­ny­ch traw i mchu je­st spo­ro. Do ich kon­struk­cji wy­ko­rzy­sta­łem sta­re de­ski, któ­re za­wsze gdzieś moż­na zna­leźć na stry­chu.

27 lutego 2011, niedziela, 21:46

Jak ptakom domy budowałem…

A wła­ści­wie, to dom­ki.

Otóż po­sta­no­wi­łem roz­sze­rzyć bio­róż­no­rod­no­ść  w mo­im le­śnym oto­cze­niu. Ostatnio spo­ty­ka­łem na po­bli­ski­ch mo­drze­wia­ch peł­za­cza. To nie­wiel­ki, sza­ry pta­szek (nie­co szczu­plej­szy od wró­bla) pe­ne­tru­ją­cy pnie drzew. Od do­łu do gó­ry i z gó­ry na dół spa­ce­ru­je po pnia­ch i ko­na­ra­ch, wy­dzio­bu­jąc lar­wy z ko­ry drzew.  W pta­siej li­te­ra­tu­rze na­tkną­łem się na kształt spe­cjal­ny­ch bu­dek lę­go­wy­ch, w któ­ry­ch mo­gą za­miesz­ki­wać te drob­ne pta­szy­ny. Budka w kształ­cie gra­nia­sto­słu­pa z dwo­ma otwo­ra­mi w gór­nej czę­ści bud­ki po prze­ciw­le­gły­ch bo­ka­ch. Taki układ otwo­rów po­wo­du­je, że peł­za­cz mo­że bez­po­śred­nio z pnia po­wę­dro­wać do otwo­ru bud­ki – dru­gi otwór zaś słu­ży mu do szyb­kiej ewa­ku­acji, gdy­by ja­kiś nie­po­wo­ła­ny go­ść się po­ja­wił.

Drugi dom zbu­do­wa­łem so­wom. No, jesz­cze ich w bli­skim oto­cze­niu nie spo­tka­łem, ale na tra­sie le­śny­ch wę­dró­wek ow­szem. To mu­si być bar­dzo oka­za­ła bud­ka w kształ­cie pa­wi­lo­nu z prze­pie­rze­niem. Właściwe sie­dli­sko słu­żą­ce do skła­da­nia jaj i wy­cho­wy­wa­nia mło­dy­ch wła­śnie w tej dru­giej czę­ści bud­ki się znaj­du­je i w do­dat­ku z da­la od świa­tła głów­ne­go wlo­tu. Cały do­mek przy­kry­łem nie­prze­ma­kal­nym da­chem z fo­li i za­mie­rzam go umiej­sco­wić na du­żej so­śnie przy pło­cie od stro­ny la­su. Może się już nie­dłu­go do­cze­kam po­bli­skie­go hu­ka­nia ciem­ną no­cą?

Kolejne dom­ki, to bliź­nia­ki dla ja­skó­łek. Zgodnie z ar­chi­tek­to­nicz­ną, pta­sią sztu­ką two­rzą bliź­nia­cze ze­sta­wy, któ­re za­mon­tu­ję pod sa­mym pod­bi­ciem da­chu w czę­ści sto­do­ły. Jaskółki też la­tem szy­bu­ją nad na­szym le­śnym ogro­dem w po­szu­ki­wa­niu ko­ma­rów. Mogą mieć pro­blem z gli­nia­stym bu­dul­cem, gdyż na na­szym te­re­nie do­mi­nu­je piasz­czy­ste pod­ło­że, ale na po­bli­ski­ch łą­ka­ch w ostat­ni­ch la­ta­ch nie­mal ca­łe la­to gro­ma­dzi się wo­da, a tam już ła­two o błot­ni­ste le­pisz­cze.

PS. To by­ło wczo­raj, a dziś przy bez­chmur­nym nie­bie po­dzi­wia­łem trzy bie­li­ki, któ­re krą­ży­ły nad łą­ką, wy­ko­rzy­stu­jąc przy­chyl­ne prą­dy po­wietrz­ne. Towarzyszyło im cha­rak­te­ry­stycz­ne po­pi­ski­wa­nie. Z ko­lei na ja­wo­ra­ch (to ta gru­pa drzew na zdję­ciu obok) swo­je przed­wio­sen­ne za­lo­ty ra­do­śnie pro­wa­dzi­ły pstre dzię­cio­ły.